สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี

มกราคม

1 ม.ค.- 1 ก.พ. 2561 - ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2560

4 ม.ค. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ/2559 (อัตนัย)

27 - 28 ม.ค. 2561 - สอบไล่ภาค 1/2560

กุมภาพันธ์

12 ก.พ. 2561 - วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา ภาค 2/2560

16 ก.พ. 2561 - วันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

28 ก.พ. 2561 - ประกาศผลการสอบไล่ภาค 1/2560 (ปรนัย)

มีนาคม

1 มี.ค. - 13 พ.ค. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 361

1 - 31 มี.ค. 2561 - ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1/2560

4 - 11 มี.ค. 2561 - มสธ. ปิดทำการเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

14 มี.ค.. - 17 มิ.ย. 2561 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

15 มี.ค. 2561 - วันเปิดการศึกษาภาคการศึกษา 2/2560

16 มี.ค. 2561 - ประกาศผลการสอบไล่ภาค 1/2560 (อัตนัย)

22 มี.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560

24 มี.ค. 2561 - ประกาศผลการสอบไล่ภาค 1/2560 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

30 มี.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการเพิ่มชุดวิชาภาค 2/2560

เมษายน

14 มี.ต.-17 มิ.ย. 2561 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

1 เม.ย. - 20 มิ.ย. 2561 วันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้นปี 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

15 เม.ย. 2561 - วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา ภาค 2/2560

20 เม.ย. 2561 - ประกาศผลการสอบไล่ภาค 1/2560 (ชุดอบรมเข้มพิเศษ)

20- 30 เม.ย. 2561 - ตรวจสอบกำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

3- 28 เม.ย. 2561 - กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

พฤษภาคม

1 - 30 พ.ค. 2561 - ตรวจสอบกำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

1 มี.ค. - 13 พ.ค. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 361

1 พ.ค. - 8 ก.ค. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 461

5 – 6 พ.ค. 2561 - วันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

9- 31 พ.ค. 2561 - กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

12 - 27 พ.ค. 2561 - สอนเสริม (ครั้งที่ 1)

20 พ.ค. สอบ STOU-EPT รุ่น 361

14 มี.ค. - 17 มิ.ย. 2561 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

มิถุนายน

1 พ.ค. - 8 ก.ค. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 461

1 - 30 มิ.ย. 2561 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561 - ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2560

2 - 30 มิ.ย. 2561 - สอนเสริม (ครั้งที่ 2)

8- 28 ก.ค. 2561 - กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

12 มิ.ย. 2561 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2560

13 มิ.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ปรนัย)

1 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2561 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

20 มิ.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อัตนัย)

30 มิ.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

กรกฎาคม

1 พ.ค. - 8 ก.ค. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 461

1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561 - ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561

1 ก.ค. - 9 ก.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 561

1 - 15 ก.ค. 2561 - สอนเสริม (ครั้งที่ 3)

1 - 15 ก.ค. 2561 - กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

1 ก.ค. – 1 ก.ย. 2561 - รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้น (ช่วงที่สอง)

1 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561 - ลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ/2560

15 ก.ค. 2561 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 461

17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2561 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 มิ.ย. 2561 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2560

21 - 22 ก.ค. 2561 - วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

สิงหาคม

1 ส.ค. 2561 - วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ 2560

1 ก.ค. - 9 ก.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 561

15 ส.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2561

กันายน

1 ก.ค. - 9 ก.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 561

1 ก.ย. - 11 พ.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 661

1 - 17 ก.ย. 2561 - ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษา 2/2560

5 ก.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ปรนัย)

12 ก.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อัตนัย)

15 ก.ย. 2561 - วันเปิดภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561

16 ก.ย. 2561 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 561

18 ก.ย. 2561 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบซ่อม 2 และภาคพิเศษ/2560

22 ก.ย. 2561 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

ตุลาคม

1 ก.ย. - 11 พ.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 661

1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2561 - รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)

16 ต.ค. 2561 วันสุดท้ายของการถอนชุดภาคการศึกษาที่ 1/2561

19 ต.ค. 2561 - แจ้งผลการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ชุดอบรมเข้มพิเศษ)

31 ต.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษาพิเศษ 2560

พฤศจิกายน

1 ก.ย. - 11 พ.ย. 2561 - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 661

3 – 4 พ.ย. 2561 - วันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคกพิเศษ 2560

15 พ.ย. 2561 - สอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT รุ่น 661

ธันวาคม

1 - 31 ธ.ค. 2561 - ช่วงเวลาของการสอบ Walk-in Exam ภาคการศึกษาที่ 1/2561

12 ธ.ค. 2561 - วันสุดท้ายของการย้ายสนามสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2561

12 ธ.ค. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2560 (ปรนัย)

19 ธ.ค. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2560 (อัตนัย)

29 ธ.ค. 2561 - แจ้งผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2560 (ชุดฝึก/ประสบการณ์)

+
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ มสธ.อย่างต่อเนื่อง
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  Version 2018.0.1