ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วันที่ กิจกรรม
4 - 16 พ.ค. 2560 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560 ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2560 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2560 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ก.ย. 2560 วันเปิดภาคการศึกษา 1/2560
1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2560 รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
16 ต.ค. 2560 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 31 ธ.ค. 2560 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ม.ค. 2561 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2560
27 - 28 ม.ค. 2561 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
7 มี.ค. 2561 วันประกาศผลการสอบไล่ 1/2560 (ปรนัย)
14 มี.ค. 2561 วันประกาศผลการสอบไล่ 1/2560 (อัตนัย)
1 - 18 มี.ค. 2561 ลงทะเบียนสอบซ่อม
5 - 6 พ.ค. 2561 วันสอบซ่อมภาค 1/2560
13 มิ.ย. 2561 วันประกาศผลการสอบซ่อม 1/2560 (ปรนัย)
20 มิ.ย. 2561 วันประกาศผลการสอบซ่อม 1/2560 (อัตนัย)

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วันที่ กิจกรรม
13 - 28 พ.ย. 2560 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ลงทะเบียนเรียน
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2561 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
12 ก.พ. 2561 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 มี.ค 2561 วันเปิดภาคการศึกษา 2/2560
1 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2561 รับสมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
15 เม.ย. 2561 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 30 มิ.ย. 2561 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ก.ค. 2561 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2560
21 - 22 ก.ค. 2561 วันสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2560
5 ก.ย. 2561 วันประกาศผลการสอบไล่ 2/2560 (ปรนัย)
12 ก.ย. 2561 วันประกาศผลการสอบไล่ 2/2560 (อัตนัย)
1 - 18 ก.ย. 2561 ลงทะเบียนสอบซ่อม
3 - 4 พ.ย. 2561 วันสอบซ่อมภาค 2/2560
12 ธ.ค. 2561 วันประกาศผลการสอบซ่อม 2/2560 (ปรนัย)
19 ธ.ค. 2561 วันประกาศผลการสอบซ่อม 2/2560 (อัตนัย)

ภาคการศึกษาพิเศษ/2560

วันที่ กิจกรรม
4 -16 พ.ค. 2561 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561 ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค 2561 วันเปิดภาคการศึกษาพิเศษ
31 ต.ค. 2561 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
3 - 4 พ.ย. 2559 วันสอบไล่ ภาคพิเศษ/2560
12 ธ.ค. 2561 วันประกาศผลการสอบ (ปรนัย)
19 ธ.ค. 2561 วันประกาศผลการสอบ (อัตนัย)

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันที่ กิจกรรม
4 - 16 พ.ค. 2559 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2559 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ก.ย. 2559 วันเปิดภาคการศึกษา
16 ต.ค. 2559 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 31 ธ.ค. 2559 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ม.ค. 2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
28-29 ม.ค. 2560 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
1 - 18 มี.ค. 2560 ลงทะเบียนสอบซ่อม
6 - 7 พ.ค. 2560 วันสอบซ่อมภาค 1/2559

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันที่ กิจกรรม
13 - 28 พ.ย. 2559 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 ลงทะเบียนเรียน
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2560 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
13 ก.พ. 2560 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 มี.ค 2560 วันเปิดภาคการศึกษา
15 เม.ย. 2560 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 30 มิ.ย. 2560 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
15 ก.ค. 2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
29 - 30 ก.ค. 2560 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
1 - 17 ก.ย. 2560 ลงทะเบียนสอบซ่อม
4 - 5 พ.ย. 2560 วันสอบซ่อมภาค 2/2559

ภาคการศึกษาพิเศษ/2559

วันที่ กิจกรรม
4 -16 พ.ย. 2560 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560 ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค 2560 วันเปิดภาคการศึกษา
31 ต.ค. 2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
4 - 5 พ.ย. 2560 วันสอบไล่ ภาคพิเศษ/2559