ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันที่ กิจกรรม
4 - 16 พ.ค. 2559 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2559 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ก.ย. 2559 วันเปิดภาคการศึกษา
16 ต.ค. 2559 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 31 ธ.ค. 2559 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ม.ค. 2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
28-29 ม.ค. 2560 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
1 - 18 มี.ค. 2560 ลงทะเบียนสอบซ่อม
6 - 7 พ.ค. 2560 วันสอบซ่อมภาค 1/2559

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันที่ กิจกรรม
13 - 28 พ.ย. 2559 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560 ลงทะเบียนเรียน
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2560 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
13 ก.พ. 2560 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 มี.ค 2560 วันเปิดภาคการศึกษา
15 เม.ย. 2560 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 30 มิ.ย. 2560 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
15 ก.ค. 2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
29 - 30 ก.ค. 2560 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
1 - 17 ก.ย. 2560 ลงทะเบียนสอบซ่อม
4 - 5 พ.ย. 2560 วันสอบซ่อมภาค 2/2559

ภาคการศึกษาพิเศษ/2559

วันที่ กิจกรรม
4 -16 พ.8. 2560 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560 ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค 2560 วันเปิดภาคการศึกษา
31 ต.ค. 2560 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
4 - 5 พ.ย. 2560 วันสอบไล่ ภาคพิเศษ/2559

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

วันที่ กิจกรรม
4 - 16 พ.ค. 2558 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2558 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2558 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ก.ย. 2558 วันเปิดภาคการศึกษา
16 ต.ค. 2558 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 31 ธ.ค. 2558 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ม.ค. 2559 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
30 - 31 ม.ค. 2559 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1 - 18 มี.ค. 2559 ลงทะเบียนสอบซ่อม
7 - 8 พ.ค. 2559 วันสอบซ่อมภาค 1/2558

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

วันที่ กิจกรรม
13 - 28 พ.ย. 2558 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2559 ลงทะเบียนเรียน
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ก.พ. 2559 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 มี.ค 2559 วันเปิดภาคการศึกษา
16 เม.ย. 2559 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 30 มิ.ย. 2559 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
15 ก.ค. 2559 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
30 - 31 ก.ค. 2559 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
1 - 17 ก.ย. 2559 ลงทะเบียนสอบซ่อม
5 - 6 พ.ย. 2559 วันสอบซ่อมภาค 2/2558

ภาคการศึกษาพิเศษ/2558

วันที่ กิจกรรม
4 -16 พ.ค. 2559 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค 2559 วันเปิดภาคการศึกษา
31 ต.ค. 2559 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
5 - 6 พ.ย. 2559 วันสอบไล่ ภาคพิเศษ/2558