ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

วันที่ กิจกรรม
4 - 16 พ.ค. 2558 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ก.ค. - 1 ส.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2558 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2558 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ก.ย. 2558 วันเปิดภาคการศึกษา
16 ต.ค. 2558 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 31 ธ.ค. 2558 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ม.ค. 2559 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
30 - 31 ม.ค. 2559 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1 - 18 มี.ค. 2559 ลงทะเบียนสอบซ่อม
7 - 8 พ.ค. 2559 วันสอบซ่อมภาค 1/2558

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

วันที่ กิจกรรม
13 - 28 พ.ย. 2558 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 ม.ค. - 1 ก.พ. 2559 ลงทะเบียนเรียน
17 ม.ค. - 30 มี.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ก.พ. 2559 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 มี.ค 2559 วันเปิดภาคการศึกษา
16 เม.ย. 2559 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 30 มิ.ย. 2559 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
15 ก.ค. 2559 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
30 - 31 ก.ค. 2559 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
1 - 17 ก.ย. 2559 ลงทะเบียนสอบซ่อม
5 - 6 พ.ย. 2559 วันสอบซ่อมภาค 2/2558

ภาคการศึกษาพิเศษ/2558

วันที่ กิจกรรม
4 -16 พ.ค. 2559 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค 2559 วันเปิดภาคการศึกษา
31 ต.ค. 2559 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
5 - 6 พ.ย. 2559 วันสอบไล่ ภาคพิเศษ/2558

ภาคการศึกษาที่ 1/2557

วันที่ กิจกรรม
4 - 16 พ.ค. 2557 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
17 มิ.ย. - 1 ส.ค. 2557 ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
15 ส.ค. 2557 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 ก.ย. 2557 วันเปิดภาคการศึกษา
16 ต.ค. 2557 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 31 ธ.ค. 2557 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
19 ม.ค. 2558 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
24 - 25 ม.ค. 2558 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
1 มี.ค. - 21 มี.ค. 2558 ลงทะเบียนสอบซ่อม
2 - 3 พ.ค. 2558 วันสอบซ่อมภาค 1/2557

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

วันที่ กิจกรรม
13 พ.ย. - 28 พ.ย. 2557 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
29 พ.ย. 2557 - 13 ม.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียน
29 ธ.ค.2557 - 29 มี.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชา
12 ก.พ. 2558 วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาเก่า)
15 มี.ค. 2558 วันเปิดภาคการศึกษา
15 เม.ย. 2558 วันสุดท้ายของการถอนชุด
1 - 30 มิ.ย. 2558 ช่วงการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in-Exam)
20 ก.ค. 2558 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคการศึกษา
25 - 26 ก.ค. 2558 วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
1 - 17 ก.ย. 2558 ลงทะเบียนสอบซ่อม
7 - 8 พ.ย. 2558 วันสอบซ่อมภาค 2/2557

ภาคการศึกษาพิเศษ/2557

วันที่ กิจกรรม
4 -16 พ.ค. 2558 จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียน
1 ส.ค. 2558 วันเปิดภาคการศึกษา
5 พ.ย. 2558 วันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาค
7 - 8 พ.ย. 2558 วันสอบไล่ประจำภาคการศึกษา