ขั้นตอนการยื่นสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ มสธ.

1. Download ใบสมัคร และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
2. เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์รูปถ่าย (jpg), สำเนาบัตรประชาชน (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนบ้าน (pdf, jpg), สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (pdf, jpg), สำเนาเปลี่ยนชื่อ/ สกุล (ถ้ามี) (pdf, jpg) และ ไฟล์ CV หรือ Resume (word,pdf) ) โดยการ scan หรือทำให้เป็นไฟล์ เพื่อ upload เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
3. เมื่อเตรียมไฟล์ใบสมัครและไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่นี่ เพื่อยื่นใบสมัครออนไลน์
4. ผลงานทางวิชาการที่ระบุไว้ในใบสมัครทุกผลงาน ให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ด้วย
6. ทำการ Print ใบสมัคร และเอกทั้งหมด มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยที่กำลังประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

   แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

      - วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา

      - วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

      - วิชาเอกการสอนภาษาไทย

   แขนงวิชาแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

   แขนงวิชาบริหารการศึกษา

   แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ

2. สาขาวิชาศิลปศาสตร์

   แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

   แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

   แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

   วิชาเอกการจัดการ

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5. สาขาวิชารัฐศาสตร์

   แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

7. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

    แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร    

       -วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

      -วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

      -วิชาการจัดการการผลิตสัตว์

      -วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

      -วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

   แขนงวิชาสหกรณ์

8. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

   กลุ่มวิชาด้านครอบครัวและสังคม

   กลุ่มวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

9. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

   แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

   กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง

   หลักสูตรนิเทศศาสตร์

10. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

   แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      -วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

12. สาขาวิชานิติศาสตร์

13. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

14. สำนักทะเบียนและวัดผล

 

ดูประกาศรับสมัคร (ประกาศตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม 2562)

     ประกาศฯ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ

     ประกาศฯ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล

     ประกาศฯ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดไว้เพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร และมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
    (1) มีสัญชาติไทย
    (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
    (1) ปริญญาเอก หรือปริญญาโท ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด หรือ
    (2) ปริญญาโท และอยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
    (3) สามารถเริ่มปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562
    (4) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

 

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

TU-GET

550

440

KU-EPT

65

52

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

STOU-EPT (E-Testing)

แต่ละ Part ไม่ต่ำกว่าระดับ B2


ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องนำคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฯไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ทั้งนี้ภายในระยะเวลาของสัญญาจ้างฉบับทดลองงาน 1 ปี จะต้องนำผลคะแนนตามเกณฑ์ที่ มสธ.กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่เคยสมัครในตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว แต่ไม่ผ่าน การคัดเลือกจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่ผู้ที่มีคุณวุฒิ หรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากที่เคยสมัครครั้งก่อน หรือสมัครต่างสาขาวิชา

ยื่นใบสมัครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.02-504-7133 และ 02-504-7960

5 | Login |