ข้อบังคับและระเบียบฯ | ปฏิทินการศึกษา | แบบฟอร์ม | บริการทางวิชาการ | คำถามถามบ่อย | บริการตอบปัญหา | นานาสาระ
@ Home
ประวัติสำนักทะเบียนฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนดำเนินการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
ฝ่ายรับนักศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ฝ่ายจัดสอบ
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
  แบบทดสอบ
ศูนย์วิชาการประเมินผล
ศูนย์ข้อมูลทะเบียน
  และบริการนักศึกษา
สำนักงานเลขานุการ
@ ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

» เรียน มสธ. ดีอย่างไร
» บรรยากาศใน มสธ.
» สมัครเป็นนักศึกษา
» ชุดวิชาที่เปิดสอน
» ลงทะเบียนเรียน
» ตารางสอบ/สนามสอบ
» ผลการเรียน
» Site map
 
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
VDO แนะนำสำนักทะเบียนฯ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา (หน่วยคำร้องเดิม) มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการให้บริการนักศึกษาในการรับคำร้องต่างๆ การให้บริการสารสนเทศและให้คำปรึกษาทางด้านงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ จดหมาย email webboard เป็นต้น การจัดระบบข้อมูลสถิติทะเบียนนักศึกษา การประสานงานการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ ซึ่งศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 งานดังนี้

1. งานบริการให้คำปรึกษา
2. งานบริการสารสนเทศ
3. งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบปฏิบัติการงานทะเบียนฯ

 
 
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน
   
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 0-2504-7231-6 email: re.reoffice@stou.ac.th