ข้อบังคับและระเบียบฯ | ปฏิทินการศึกษา | แบบฟอร์ม | บริการทางวิชาการ | คำถามถามบ่อย | บริการตอบปัญหา | นานาสาระ
@ Home
ประวัติสำนักทะเบียนฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนดำเนินการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
ฝ่ายรับนักศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ฝ่ายจัดสอบ
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
  แบบทดสอบ
ศูนย์วิชาการประเมินผล
ศูนย์ข้อมูลทะเบียน
  และบริการนักศึกษา
สำนักงานเลขานุการ
@ ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

» เรียน มสธ. ดีอย่างไร
» บรรยากาศใน มสธ.
» สมัครเป็นนักศึกษา
» ชุดวิชาที่เปิดสอน
» ลงทะเบียนเรียน
» ตารางสอบ/สนามสอบ
» ผลการเรียน
» Site map
 
ข้อมูลบุคลากรของศูนย์วิชาการประเมินผล
VDO แนะนำสำนักทะเบียนฯ
 
   ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
(KIATTIPUM CHUKIATSIRI)
   ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
   วุฒิการศึกษา ค.บ. (คณิตศาสตร์-เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   ที่อยู่ติดต่อ ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   
   โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0-2504-7262
   โทรศัพท์ (บ้าน) 0-2976-6893
   โทรศัพท์ (มือถือ) 089-823-4215
   E-Mail remackia@stou.ac.th
   
   ความเชี่ยวชาญ/
   ความสนใจพิเศษ
1. สถิติเพื่อการวิจัย
2. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
4. การประเมินโครงการ
 
 
 
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน
   
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 0-2504-7231-6 email: re.reoffice@stou.ac.th