ข้อบังคับและระเบียบฯ | ปฏิทินการศึกษา | แบบฟอร์ม | บริการทางวิชาการ | คำถามถามบ่อย | บริการตอบปัญหา | นานาสาระ
@ Home
ประวัติสำนักทะเบียนฯ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนดำเนินการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
ฝ่ายรับนักศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ฝ่ายจัดสอบ
ฝ่ายวัดผลการศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
  แบบทดสอบ
ศูนย์วิชาการประเมินผล
ศูนย์ข้อมูลทะเบียน
  และบริการนักศึกษา
สำนักงานเลขานุการ
@ ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

» เรียน มสธ. ดีอย่างไร
» บรรยากาศใน มสธ.
» สมัครเป็นนักศึกษา
» ชุดวิชาที่เปิดสอน
» ลงทะเบียนเรียน
» ตารางสอบ/สนามสอบ
» ผลการเรียน
» Site map
 
ศูนย์วิชาการประเมินผล
VDO แนะนำสำนักทะเบียนฯ

ศูนย์วิชาการประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านงานวิชาการวัดผล และประเมินผล เกี่ยวกับวางแผน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และให้บริการวัดและประเมินผลชุดวิชา ระดับปรฺญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งศูนย์วิชาการประเมินผลแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 งานดังนี้
1. งานเลขานุการ
2. งานพัฒนาเครื่องมือวัดผล
3. งานพัฒนาการประเมินผล
4. งานวิจัยการวัดผลและประเมินผล

คณาจารย์ประจำศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
หัวหน้าศูนย์วิชาการประเมินผล
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
 
รองศาสตราจารย์นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
 
รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
 
รองศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล วิจิตรวรรณา
 
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
 
รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์
 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภมาส อังศุโชติ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ชุตินันทกุล
 
อาจารย์ ดร. นลินี ณ นคร
 
อาจารย์ ดร. สุนิสา จุ้ยม่วงศรี
 
อาจารย์ธนิยา เยาดำ
 
Log in
 
 
 
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน
   
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 0-2504-7231-6 email: re.reoffice@stou.ac.th