homeข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2552

00   00
 
     
  ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน  
        มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 16 ตุลาคม 2552  
   
     
    ช่องทางการลงทะเบียนเรียน  
        นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนเรียน ได้ทั้งหมด 5 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต , ลงทะบเบียนทางโทรศัพท์ , ลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , ลงทะเบียน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และลงทะเบียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  
   
     
    ชุดวิชาที่เปิดสอน  
        ดูรายะเอียด,อัตราค่าลงทะเบียนเรียน,วัน เวลาสอบ ของแต่ละชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2552 รวมทั้งหมด 398 ชุดวิชา  
   
     
    แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน  
        นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ แบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านบริการ Pay at Post ของไปรษณีย์ ได้ที่นี่...  
   
     
  Download คำชี้แจ้งการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2552