โฮมเพจ มสธ.
สทว. > ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ
 
การสั่งซื้อวัสดุการศึกษา (4/20/2009)

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใดเป็นครั้งแรกในสถานภาพหนึ่ง ๆ จะต้องสั่งซื้อวัสดุ การศึกษาพร้อมกับ การลงทะเบียนเรียนด้วย ดังนั้นหากนักศึกษาต้องการศึกษาชุดวิชาใดนั้น ล่วงหน้าก่อนการลงทะเบียนเรียนควรจะค้นคว้าหรือศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชานั้น จากเพื่อน นักศึกษาด้วยกัน หรือ มุม มสธ.ที่เป็นศูนย์บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ไม่ควรจะซื้อล่วงหน้าจากร้านตัวแทนจำหน่าย หรือฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย

   เพราะเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าว จะต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาตามขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนอีก หากนักศึกษาไม่สั่งซื้อวัสดุการศึกษาพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน เมื่อสำนักทะเบียนและวัดผลตรวจสอบพบจะมีหนังสือแจ้งทวงให้นักศึกษาชำระค่าวัสดุการศึกษาและ หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการลงทะเบียนเรียนชุดวิชานั้น

 

ดูข่าวนี้บนโทรศัพท์มือถือ
Share |
อ่าน 28375 ครั้ง
 
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน