โฮมเพจ มสธ.
สทว. > ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ
 
ข่าวเกี่ยวกับการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2554 (8/17/2011)

1.  นักศึกษาที่ต้องการย้ายสนามสอบ  เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็น  ต้องยื่นคำร้องก่อนวันสอบ 45 วัน เพื่อมหาวิทยาลัย
จะได้จัดเตรียมแบบทดสอบและที่นั่งสอบไว้ให้ มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่ได้เข้าสอบในชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดเตรียมแบบทดสอบ  ณ สนามสอบทุกสนามสอบ  ซึ่งชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดเตรียมแบบทดสอบนั้นจะแจ้งให้นักศึกษาทราบบน www.stou.ac.th   และจัดทำใบแทรกไว้ในใบแจ้งกำหนดการสอบด้วย

1.1 การสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554  กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่  29  เมษายน  2555 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอย้ายสนามสอบภายในวันที่  13 มีนาคม  2555   โดยนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องผ่านทางจดหมายทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์สารสนเทศ  ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา  หรือโทรสารหมายเลข 02-503-2742   และสามารถ  Download  แบบฟอร์มการใบคำร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ.27) ได้ที่   www.stou.ac.th/office/Ore/Adre/Form/ 

2. การเตรียมตัวในวันสอบ 
2.1  ตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบไล่ภาคการศึกษา  2   ปีการศึกษา  2554  ได้จากใบแจ้งกำหนดการสอบ  หรือ  www.stou.ac.th --> ข้อมูลการสอบและสนามสอบ  และมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษา/ผู้เรียนเข้าสอบ 2 ชุดวิชา ในคาบเวลาเดียวกัน
2 .2  การแสดงตนในการเข้าสอบ  ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวผู้เรียน และบัตรประจำตัว ประชาชนมาให้ครบทั้งสองบัตรเท่านั้น หากขาดบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 บัตร ให้นำรูปถ่ายมาติดใบคำร้องขอทำบัตรเข้าสอบ 2 รูป (เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในคราวเดียวกัน) ซึ่งถ่ายมาไม่เกิน  6  เดือน  ที่กองกลางสนามสอบ บัตรเข้าสอบที่ไม่ได้ติดรูปถ่าย มหาวิทยาลัยฯ จะไม่ตรวจกระดาษคำตอบและให้ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้น
2.3   เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบ ได้แก่  ปากกา ดินสอดำเบอร์ 2B เท่านั้น  ยางลบ  ที่เหลาดินสอ และอุปกรณ์อื่นที่ มหาวิทยาลัยฯ  อนุญาตให้ใช้ในการสอบเฉพาะชุดวิชานั้น

2.4 นักศึกษาสามารถดูลักษณะข้อสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้ที่นี่

3. การแต่งกาย  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสอบไล่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 คือ
        นักศึกษาหญิง  :  สวมเสื้อ กระโปรง และสวมรองเท้าทรงสุภาพ ถ้าสวมกางเกงให้เป็นชุดสูท
        นักศึกษาชาย    :   สวมเสื้อ กางเกงขายาว และรองเท้าทรงสุภาพ ถ้าสวมเสื้อยืดให้เป็นเสื้อยืดคอปก
        โดยนักศึกษาสามารถดูตัวอย่างการแต่งกายได้จาก  www.stou.ac.th --> ข้อมูลการสอบและสนามสอบ
 

ดูข่าวนี้บนโทรศัพท์มือถือ
Share |
อ่าน 84757 ครั้ง
 
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน