โฮมเพจ มสธ.
สทว. > ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ
 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว (9/16/2011)

สาำนักทะเบียนและวัดผล ได้รับขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้แล้ว

น.ส.แก้วตา  ขันตี
นาย ณัฐพล พรมสนธิ์
นางยุพิน  พรมภิภักดิ์
นายดุษฏี ถิ่นบุญชู
อวยชัย แสงฟ้า
นางสาวสายทิพย์  จริยากุศล
นางสาวสุวรรณี ดวงแจ่มใส
นายอมรรัตน์ ภัทรอารยสกุล
นางสาว อัญชิษฐา  เมืองเรียบ
นายดำรงณ์ กลิ่นหอม
อังศุมาลบ์ บุณยวาณิชย์กุล
น.ส. ณัฐณิชา พิริยกิจโกศล
สุรเชษฐ์ ศิลาพันธ์
นส.นพณัฐ  ทวีกุล
นายอุดมศักดิ์  เชื้อสอน
นายเกษม  กสิการ
นายกษิดิ์เดช  จุลมกร
นส.สุไลลา  ดะแซสาเมาะ
ด.ต.สุพล ใจดี
นางนิรมล  ภูหัวดอน
นายธนพงษ์  เชื้อผู้ดี
นายธงรัฐ ธรรมเจริญ
นาง พิกุล  สุปง
นางสาวสิริรัตน์ เมฆินทรางกูร
ทวีศักดิ์  มีมา
นายสันทนา แก้วมณี
จ.ต.ต.วุฒิพงษ์  อวบนิล
นายชนะพันธ์  โกรินทร์
นางสาวอริยา ฉิมงาม
นางสาวพรทิวา แปงใจ
ศิวพร เกียรติตั้ง
นางสาวบารมี ทะลา
น.ส. ศรัญญา  เขียวตื้ออินทร์
นส.รำเพย กำไลแก้ว
นายกฤษนัส เพ็ชรต้อย
นางจรรยา จินดาศรี
นส.ลักษณาวลัย สิงห์จันทร์
นาย วีระพงษ์  ก๋องบุญ
พรพรรณ  ศรีพงษ์
นายอธิวัฒน์  แก้ววงษ์เขียว
นางสาวจุรี  ขยัน
นางสาวดวงกมล  แจ้งรุ่งเรือง
นายฐานันดร ปรหมปัญญา
นางมัสวิน มะสา
นส.อรอุมา  ชาญณรงค์
จ่าสิบเอก แมน  โยธาธรรม
นางสาว วรัชญา ลาภสุวรรณวงศ์
นางสาวเมตตา     สีหานุ
สตต.สายยุทธิ  ยศคำ
นาย  สรเมษ  ชโลวัฒน์
นางสาวธัญพร กล่ำเจริญ
น.ส.สุกัญญา สระแก้ว
นางสาว ขนิษฐา กองคำ
นส.พัฒนา พุทธโส
นางพัชราภรณ์   แสนแก้ว
นายเพชรมณี อุทธา
นางพัศรินทร์ อัครวงศ์ปรีชา
น.ส.ณภาภัช ปลื้มบำเรอ
นส.จินตนาภรณ์ เปกสันเทียะ
นางสาว รัชนก    โสภาพ
นางสาวสุภาวดี ค้าไม้
นส.เรวดี แดงมณี
นส.อรวรรณ สุทธิแสวง
น.ส.สุภารัตน์ จันทร์ล้วน
นางสาว สุธาสินี อินหนูขำ
นายกฤษฎา ตางจงราช
นาง ภัทรริกา  วงษ์อัยรา
นาย ไชยพัฒน์  ไชยประเสริฐ
เรืองยศ บุญภักดี
นส.จรรยา  ดิ้นทอง
ดาบตำรวจ ทศพล  ชูหนู
นส.แก้วอลงกรณ์ งอกคำ
นางสาวพรลภัส สันเสนาะ
พระพง  สุนันตา
จสต.พงษ์ศักดิ์ กระจา
นาย ประสิทธิ์ วิเศษรัตน์
สตต.ชาญชัย  จูกูล
นางสาว ปาริชา โสภา
น.ส. ณัฐธัญ  ลิ้มเจริญ
นายไพศาล แดงดี
นางสาว วิไรวรรณ์ ชูแก้ว
นางสาววิไลวัลย์ แก้วรัตน์
นางสาวตวงรัตน์ ศรีโฮง
นส.มณฑาทิพย์ มงคลไวย์
นายวรพันธุ์  อุดมเจียระไน
นาย วิรัตน์  กีตา
นายชญานนท์ บุญถึง
นายจารุต พรมเกษา
น.ส.ภัควลัญช์ ทิพย์ดี
นายวีระเดช  วงศ์สูงเนิน
นายธวัชชัย กรรณิการ์
นาย พินิจศักดิ์ นาสวน
ส.อ. หญิง มณีรัตน์  พงษ์ธนู
นายสุริทัศน์   วงค์วันดี
นางสาว  อำนาจ  ภาษี
นายภิทักษ์ ก่งเซ่ง
นายสมเกียรติ อาราเม
นส.ทับทิม วงษ์ประดิษฐ์
นางสาว รักชนู   ปอนแก้ว
นายชูชาติ ยุทธไกร
นส.สุภาพร  เซ่งขุนทอง
นางศุภรดา  ชมภูเพชร
น.ส.อาภรณ์ ศรีเมฆ
นางสาววัชราภรณ์  กลมเกลียว
จสต.บรรจง  แสงการ
จ.ส.อ.มังกร  โวอ่อนศรี
คุณ กัญญารัตน์ บัวศรี
นางกชพร สาลีสิงห์
สิบเอกยุทธนา แก้วเสียง
นายฉลาด  ยิ้มฉาย
นส.อันติกา หน่อปันปวน
นางสาว ณัชวดี หนูคล้าย
นางศานติ์สิริ วงศ์สนิท
นางมิ่งกมล บุญอาษา
พันจ่าเอก สุเมธ รักดี
นส.วนิดา   เพื่อวงษ์
นางสาวจิราภรณ์  ดาวดี
นส. ปิยธิดา   เดชเกิด
นางสาว สายรุ้ง จันทร์อาจ
นางสาว รจนา  ใสกามล
นางสาว พิมพ์พร โหมดบำรุง
ร้อยโท นรุธ  นัยชิต
นานสุชน  แก้วเพชร
นางสาววสุธิดา  พิลา
นายพนม เสาวรส
นางนิตยา  อาจสุโพธิ์
นายนิกรณ์ ยาโน
นายวีรวุฒิ ติรวัฒนะ
นางอนันตยา เพลินจิตต์
นางบุษกรณ์ กันหา
นาง อมรรัตน์ งาสุวรรณ์
นางดรุณี คงคารัตน์
นายบุญฤทธิ์ ไชยยา
นาง พัชรนันท์ บุพศิริ
นางรจนา อุดคำมี
นายวีระ  กิ่งแก้ว
นส.ศิริรัตน์  ปิ่นรอด
น.ส.กฤษณา เอมโอษฐ
นายเจริญ ปัญจะภักดี
นาย รุ่งนิรันดร์  โพธิ์สุวรรณ
น.ส.หทัยภัทร ชูศรีทอง
ร.ต.ต.รัชกฤช รัมจันทร์
นางวัชราภรณ์ นันทะชัย
นายศรัทธา  มงคลจรรยาภัค
นส.ณิชาภา คำพรเงิน
น.ส.นาตาลี สุวรรณเวช
นายประสิทธิ์  ศรีใส
นายเอกวุฒิ  เพชรทองด้วง
นางนภาพร  ทำนา
นางสาวธรรมนันท์ ชมสท้าน
นาย สวัสดิ์ หากิน
นาย เอกรัตน์  ปานแดง
เอกวัฒน์ ชวดนุช
นายจงรัก  บุญทรัพย์
นส.วิภา  จันทร์เดช
นายเอก    ดอกมณฑา
นางสุกัลยา  พิมเจ้ย
น.ส.จรรยา  แก้วสีเหลือง
นายชัยยศ จงเจริญ
นส.ยุพิน  อำคำ
น.ส.สุพาพรรณ     สะเทื้อน
ส.ต.ต.ประมวล รัศมี
นส.จันทนา  ฝาเฟี้ยม
นางสาวอาภาพร โพธิรังสี
วิรัตน์  สังข์สุวรรณ
นายจารุวัตร  แสนอุบล
นางสาว สุพรรณี  หนูเงิน
นางสาวเมธาพร    ฟองชัย
นส.สุดารัตน์ มณีวรรณ
นางสาววิชิราสิริ กันทะปัน
นางศิริวรรณ  แก้วชฎา
นางเมตตา เนตรเถื่อน
นางสาวสมหวัง อยู่ปาน
นางสาว ชาลิสา  ขาวมั่นคง
นายประพนธ์ มนัสพงษ์
นางสาว  ศรีเพชร  ปัญบือ
นางสาวสุดา สัปรส
นายมานิตย์  เย็นสถิตย์
ส.ต.ท.ธวัชชัย  อรรคเสริญ
นางนันทา  บุญปกครอง
นางสาวกาญจนา แสงต้อย
น.ส.จุฬามณี  สิงห์โต
นาง อุดมพร รวยธนาสมบัติ
นายอุดร จอมจักร
นางสาวปวีณา ศรีกิมแก้ว
นางสาว วันวิสา  ตั่นเล่ง
จ่าเอกมนตรี  จันทร์โย
นางวิกันดา  ศรีธัญรัตน์
น.ส.ฐิติวรดา  เทศทอง
นางสาวบุษยมาศ สอนหัต
นายวิชัย เจริญรอย
นางสาว  วิยะวรรณ  ศรีกงพาน
นส.พรทิพย์  ยิ้มพัฒน์
นางรุ่งทิพย์  บุญอิน
นางธมนวรรณ  ซื่อสัตย์
สตต กริช ลียากาศ
ณภัค  รชตะรุ่งโรจน์
นางจารุวรรณ  ดุลพงค์
ส.ต.ต.จรัญ  จันทร์เสน
นายวิโรจน์ บุญมา
นางสาว ดามิยา หมานเด
นายจะทอง บำเหน็จงาม
นาง ปัทมา  ชารัตน์
นายอดุลเดช  มาเส็ม
นางสาว  งามเพ็ญ  เจริญชีพ
นางสาว ตูวันนะ สะแลแม
นายวัชรศักดิ์ ศรีสุวรรณ
นางสาวกันย์สิริกร ชิณวงษ์
จ.ต.เกรียงไกร กาญจนะ
นายศิริรักษ์  ทองเกตุ
นางสาว ธัญญารัตน์  ทองทำกิจ
นส.วิภาวดี เรืองแสน
นางสุภาลักล์  แตงเจริญ
รท.ดำรงค์ศักดิ์ เหนี่ยวบุบผา
นายวิทูล ทุ่งหลวง
นางสาวนิติยา  โนนลือชา
สรรพสิทธิ์ ชมภูนุช
น.ส.ธรรญชนก ทองมยต์
นางสาว วัชรากรณ์  กองมณี
นาย ศุภสิทธิ์ รัตนา
นางสุทธดา หอกลาง
นส.รัตถพร อารีกิจ
นายธงชัย  เอี่ยมสอาด
น.ส ยุวนา  แก้วปัญญา
นายสุทธิชัย ขันคำ
นาย อุทัย มั่นเจ๊ก
น.ส.พิชญณันท์  อาริยะประเสริฐ
นางนิดา คำสวาสดิ์
สิบเอกประกิจ  โภควิบูลย์
นางสาววาสนา แคหอม
นส.เตือนใจ  ศรีวรารักษ์
นางคณิพร จันทเสน
นางดารณี พนาจารย์
นายประเสริฐ อมวัฒน์
นางสุนิษา ทุเรียนงาม
นาย ปรีชา จิตรพรหม
ด.ต.มานัสนันทน์ ดอนไชยสีหา
นายศุภคาร  แสงประทุม
น.ส.ปิยะวรรณ  ฟักทอง
นส. ชมัยพร ไพรี
จันทิมา  แสงจินดา
นางอติภา นวลคำ
สิบเอกชยุต  อินทร์โชติ
นส ยุภาภรร์ สุวรรณกูฎ
นายชาญชัย  กิจจะนะ
นส.ชินาทิพ  พันธ์สาย
นายวสันต์ เหล่าเกษม
อุกฤษฎ์ รัตนโชติ
จ่าเอก ประชาธิป ถาวร
พระ พรมงคล  กันทะถ้ำ
นายชาติชาย ชมชื่น
นางญาณิศา คำศรี
นางชมชนก จ้อยรุ่ง
น.ส.ลดารัตน์ มหาเขตต์
นางสาวประภาพร ยิ้มละม้าย
นางเบญจพร ฮิโรยาซุ
นส.บุญเรือน คุ้มขวัญ
นายอภิชาติ อินสิทธิ์
คุณพิมพ์บุญ บุญช่วย
นางสาว กฤษณา  สกุลดิษฐ์
น.ส.พัชรินทร์  นิ่มละออ
นส.พรรณิกร  ศรีทวี
นางอุษณิษา  คำวิเศษณ์
นางวลัยทิพย์  สุขทัตศิริสกุล
นายอลงกต  หยงสตาร์
แพรวพรรณ  จิรธิติวณิช
กมลทิพย์  อาปนันท์
ร.ต. สาคร  เขื่อนพันธ์
ด.ต.วีรพงษ์  ชนะพลชัย
นาย อุดมศักดิ์ อ่อนทอง
นางสาวจิรัฐิกาล เรือนเหลือ
นางธัญพร แกงโคกกรวด
น.ส.พิมพ์ธวัล  สุใจยา
นางสาวสรียา  ตันตยานฤวุฒิ
นายชิษณุพงศ์ ชีช้าง
นายพีรวัส มะโนแก้ว
น.ส.วารุณี กิจศรีพร
นายนิตินิพพิชฌน์ เพียรผักแว่น
นาย นคร อินทะปัด
นางพนิดา  ยุติธรรม
ปิยะพร  รัตนจารีต
นายมูฮัมหมัด  เอฟ  วาย อัลชัตตี
ประวิทย์  มติอภิวัฒน์
นางนวลศรี ฑิตธิวงษ์
ทิพวรรณ เติมนาค
นางสาวลักษิกา   ช้างโต
พรทิพย์   ท้าวนอก
นายพิชัย  ภูมี
นาง ภัทรภร พรมกาวงศ์
น.ส. บวรรัชต์  สุมลเขตต์
น.ส.น้ำทิพย์ จีรังค์สรรพสุข
นางสาวธิดารัตน์ ฉัตรัตติกรณ์
นส.ฟาร์ตีมะห์ ขาวสอาด
น.ส.ศิริพร  บุญแสนไชย
นางสาวอัฐมี นิธิเสถียร
นางสาววนัสสุดา ไชยมนตรี
นาง  อารียา  ทองอาจ
นายจตุรงค์  ปทุมชาติ
นายอานนท์ รงแป้น
นาง สายทอง บุญมี
นางสาวณัฐกานต์ วิวัฒน์กิจสกุล
น.ส.อาอีชะฮ์ ดาราพง๕
น.ส เยาวนุช ศรีสวัสดิ์
นายชาติพิชิต ศรีมุกดา
นส.วิลาวรรณ รุ่งมาก
สุพัตรา   ปาแรง
นางสาวอรพรรณ  คำนันท์
นส.ดวงกมล  สงวนสิน
นายคมเพชร เพลาโสภา
นส.มนัสนันท์ รูปทรง
นส.จันธมาศ  ฉลาดดี
นางสาว สุรีพร สมพิทักษ์
นาย ณัฐวุฒิ คงพิบูลย์
นส.เบญจทิพย์ ประพฤติชอบ
นางสาว ประพัฒน์ศร  ลือชาโคตร
นาย บุญเลิศ แจ่มกระจ่าง
นางนูรีด๊ะ   เหล๊าะปี
นางสาว รพิพรรณ สวัสดิการ
น.ส.สร้อยลัดดา ชาหอม
นาง กิ่งกนก  สารเวก
นางสาว พิมพ์พรรณ  หมื่นพล
วรรณณัชฏ์ คำสุข
นางวรรณณี  เสพรรณ
นายสมศักดิ์  คุชิตา
นาย วิบูลย์ศักดิ์ สัมฤทธิ์
พ.จ.อ.มงคล ศรีพุทธา
นายพรเทพ อนุเพ็ชร
นางสาววรรณิภา พ้นภัย
นางนงคราญ   ประมาณเมือง
คำภีร์ กำรัมย์
น.ส.แต๋ว  ปิงสุแสน
นางญาณภา ผิวขาว
พรพรรณ บุญพ่วง
นางสาว แสงจันทร์ สุไลมาน
นายทรงศักดิ์ นุตตานนท์
นางฎีการัตน์ สมเจตน์
พนัชกร พองาม
นาย วีระชัย บุ้งทอง
นส.ปาวีรัตน์ นะวาระ
นาง นันท์นภัส  ปินตาวะนา
นายธนพนธ์ เฟื่องน้อย
นางสาวปิยฉัตร  แสงวิจิตร
นายไพบูลย์ เจนไพร
นาง ภัทรศยา ตอรัมย์
นาย อำนาจ ซื่อตรง
นายธวัชศิลป์  บุญตันหล้า
นางจันจิรา  อินพา
นางทองใส แสงแก้ว
นาง วิภารัตน์ พุทธวันท์
นางสาวยินดี  ยุทธิอาท
นางชาริณี แดงมั่นคง
นางกาญจนา สมบัติพิบูลพร
พิษณุ กริ่มใจ
นายเลิศชัย  ปิยะรัฐ
สุมาลี เอื่อสมบัติชัย
นส.ละเอียด เพชรรัตน์
รตต.เมธพนธ์   อาจโพธิ
นายเสฏฐวุฒิ   แสนกล้า
นายภูวนาท  สีหาฤทธิ์
นายสนธยา แดนหมั้น
นางสาววริสรา  มาตย์วังแสง
นส.สุนันทา  สุขแสงอ่างทอง
นางสาว สมพร บุญญาเขตชัย
นส.พิชญ์ชนก   สอนแสง
นางสาวสุกัญญา สังฆะมณี
นางสาว อรทัย สิริกุลขจร
นส.สุขุม  โคตรพันธ์
นาย จันดี  คำนวน
น.ส.รัตนา  อารีย์
ปนิษฐา  ปานฉาย
นายภาณุพงศ์ จันทร์นวล
นางมุกดา  โสดาวิชิต
นส.สุภาพ จำปาเปาะ
นายสืบพงษ์ มีศิลสัตย์
นาง นภัสนันท์ ค่ายรังกา
นาย บดินทร์ เทศประสิทธิ์
นส กัญญรัตน์ สำเร็จ
นาย วีรยุทธ แสนกือ
นางสาว มรกต บุญมาก
นายภาณุ ศรีเจริญ
น.ส.ฐานิฏษ์  ดิศวัฒน์วรางกูร
นางสาว วรัญญา เอกแก้ว
จ.ท.พิบูลย์ ทองมอญ
นายเทพนที  ขันติศิริ
นางเมธินี กิจการ
นส ปวีณา หงษ์สง่า
นางสาว ปนัสยา มาลัยสอน
นส.วรรณี  พระโบราณ
นางสาวอังคนา มุ่งมาไพรี
ว่าที่ร้อยตรี สจี  เจริญสลุง
นางพรทิพย์ ศุภประสิทธิ์
จรัสลักษณ์ เสวกวัฒโนภาส
น.ส.ศิริพร  สุรพงษ์พิวัฒนะ
สาวิตรี  สนามจิต
นส.วันทนาแจ่มสว่าง
นายพนมไพร คูณกลาง
นางสาว รัตนา  เกื้อรอด
จารุณี ทายะ
นางสาว พรเพ็ญ ปริฉัตร์ตระกูล
นางสาวนีรนุช  วงษ์มะเอี่ยม
นางวัชรี เลิศวลีรัตน์
นาย สายันต์ พันธ์แตง
นส.อธิฐาณ ศรียาภัย
นางสาวกาญจนา บุญสวัสดิ์
นายสมพงค์  จันทร์ต๊ะวงค์
นาย นิธิศ กฤษณจันทร์
นางสาวศิริญากรณ์  วาระสิทธิ์
นางสาว จันทร์เพ็ญ  พินิจมนตรี
นายต่อศักดิ์  มาลากาญจน์
ส.ต.ท.พุทธพงษ์ กุลโท
จ่าอากาศเอก ฤทธิเดช  โสภา
ณภัทรา ศรีธวัช
นางสาว สายชล  แก้วศิริ
โชติกา พงศ์ภักดี
นาย พีระ ตั้งชูทวีทรัพย์
นส.อนิสา อุเซ็ง
นายดุษิต แก้วผลึก
น.ส.จันทิมา โดษะนันท์
นาง ดรุณี  ชัยะโสตถิ
สุเนตร ศรีไตรรัตน์
กนกพร สมบูรณ์
จสอ.ชัยยศ  สงขจร
นส.วิตราพร  พรสวัสดิ์
นายพัฒนา  ศิริชมภู
นางสาว ปวริศา  จันทา
นางสาวจินดา  ช่วยเกิด
นายดนัย ณรงค์ฤทธิ
ส.อ. วันชัย คงแถลง
นิตยา รุ่งเรือง
นางสาว  สุรีรัตน์  สกลนุกรกิจ
นางสาวจิตรลดา  สิระธนาพร
น.ส.โสภาวดี  เกิดวงษ์พรหมณ์
นส.นูรีซัน  อิสอ
นางจำลักษ์ ราชพิบูลย์
น.ส.ณัฏฐ์ชยธร  ภาคทวี
นางสาวนวลน้อย  เถื่อนวรรณา
นาย พิภพ สุริยะแก้ว
นางสาวสุวิมล  กระแก้ว
นาง นิตยา บุญหล่ำ
นางสาวสุกัลยา ทองริ้ว
นส.สุภาพร วงศ์แก้ว
นส. พันธ์ทิพย์  โทปุรินทร์
นางสาววราภรณ์ ทรายคำ
นส. สุนี  วิเศษวิสัย
นาย วัชรินทร์ พูลแก้ว
นายณัฏฐพัชร์ วิชชากรธัญศิริ
นายนิรุต รุ่งสวัสดิ์
เรือเอก มนตรี  ใยน้อย
น.ส.มัญชุกาญจน์  พงษ์ศรีทวีลาภ
นางสาวปันรัก สุโพธิ์
นางรุ่งฤดี  คงนาค
นางกุสุมา  ปรีดาศักดิ์
จำปา  ไชยบุญศรี
น.ส.วาสนา ปัญญานาม
นางสาว ปวีณา เอี่ยมจิตต์
นางสาว จันทร์ศิลา  คล่องเชิงสาร
พ.จ.อ.ปกรณ์  สัตตภัณฑ์
นายสุทิน  งามศรี
นางมัยมูนะฮ์ ประสารการ
นางศุทธินี  แสงสุรีย์โรจน์กุล
นส.จรรยา ภู่ร้อย
นางสาว วิไล  สุธร
นางสาว ทิพวรรณ  บุญรัตน์
อัณณ์พร วัฒนศิริชัยกุล
นาย กัมปนาท น้อยเรือง
นางเสาวลักษณ์ จักรบุตร
นายธรรมนูญ พูนเกษมสุข
นายวรกันต์  ขัตติยะ
นายภิเดช  ผิวผ่อง
น.ส. กรรณิการ์  เริ่มคิดการณ์
นางสาว พิกุล อินทะนะ
นายวิชาญ   จงเพียร
นางสาว จันทร์วิภา  ธงไชย
นาย ปรีดา  ศตสุข
นงลักษณ์ เกตสุวรรณ์
นางสาวพรทิพย์ รุ่นมะลัง
นส.โกลัญญา อ่อนละมูล
นายเกียรติพันธ์ หลุยเจริญ
นายเสรี บุญโยธา
นายมนูญ  ชาญสูงเนิน
นางสาวยุบล ฟองรัตน์
นายรังศรี ใจมั่น
น.ส.ยุพา สุขสุมิตร์

ดูข่าวนี้บนโทรศัพท์มือถือ
Share |
อ่าน 83415 ครั้ง
 
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน