โฮมเพจ มสธ.
สทว. > ข่าวสารจากสำนักทะเบียนฯ
 
การลงทะเบียนเรียนภาค 1/55 (8/30/2010)

1. การเตรียมตัวลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  1/2555
    สำนักทะเบียนและวัดผล   ได้จัดส่งคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  1/2555  ให้นักศึกษาเพื่อ
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่  1  เมษายน  2555  ถึง  16  พฤษภาคม  2555   กรณีที่ไม่ได้รับคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่     1/2555    สามารถตรวจสอบชุดวิชาที่จะต้องศึกษาจากโครงสร้างหลักสูตรในระเบียบการสมัคร    หรือหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษา ศึกษาแล้วนำมาลงทะเบียนเรียน  โดยตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอนจากตารางสอบใน  Website  ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ http://www.stou.ac.th/

2.  การเพิ่ม – ถอนชุดวิชาภาคการศึกษาที่  2/2554
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  2/2554  ไว้แล้ว  หากมีความประสงค์จะขอเพิ่ม – ถอนชุดวิชาสามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด  ดังนี้
- การเพิ่มชุดวิชา   ดำเนินการได้จนถึงวันที่  29  ธันวาคม  2554
- การถอนชุดวิชา  ดำเนินการได้จนถึงวันที่  16  มกราคม  2555

3.  การลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่  1/2554
 นักศึกษาที่ลงทะเบียน   ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 แต่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบ นักศึกษามีสิทธิ   ลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2554   ได้ระหว่างวันที่ 21  มกราคม  -  20  กุมภาพันธ์ 2555    และสอบซ่อมใน
วันที่ 10 - 11  มีนาคม   2555  ดังนั้น  นักศึกษาที่ได้รับผลการสอบแล้ว และมีชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านสามารถลงทะเบียนสอบซ่อม ได้ภายในเวลาดังกล่าว

4.  ช่องทางการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน ได้  4 ช่องทาง คือ 
    1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย  จำกัด  (มหาชน)    หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร  ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    2.  ทางโทรศัพท์  (1551)  ผ่านระบบกรุงไทยธนกิจของธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)
สำหรับนักศึกษาที่มีบัตร  “มสธ. – ATM. กรุงไทย ”
    3.  ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ  ที่มีสัญลักษณ์ Pay at Post 
    4.  ผ่านระบบ  Internet  โดยผ่าน  Website  ของมหาวิทยาลัย  (www.stou.ac.th)  
      

 **  โดยสั่งจ่าย บัญชีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เท่านั้น 
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากคู่มือลงทะเบียนเรียน  หรือจาก   Website   ของมหาวิทยาลัย  

 

ดูข่าวนี้บนโทรศัพท์มือถือ
Share |
อ่าน 59972 ครั้ง
 
 
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6
Links
เรียน มสธ.
กิจกรรมงานทะเบียน