home สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ตอบปัญหา
Home | รู้จักสำนักทะเบียนฯ > วิสัยทัศน์/หน่วยงานในสังกัด | สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ | เรียน มสธ. ดีอย่างไร | รู้จัก มสธ. | หลักสูตร
ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี | ชุดวิชาที่เปิดสอน | ปฏิทินการศึกษา | ตารางสอบ | ผลการเรียน | คำถามถามบ่อย
นานาสาระ | ดาวโหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา | มสธ. 10 | แบบฟอร์มต่างๆ | บริการทางวิชาการ | ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 
   ตั้งคำถามใหม่   คำถามทั้งหมด
กลุ่มคำถาม
  คำถาม ผู้ถาม อ่าน ตอบ ผู้ตอบ
       @ # ประกาศ # @
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดสำหรับนักศึกษาปี 2551 จะสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2552 2167    
ตอบแล้วนะค่ะ เรียนคุณเตือนตาที่เคารพ นายสมบัต..
3/20/2009 3:07:04 PM
33 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 3:31:31 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ได้รับกิจกรรม นักศึกษา..
3/20/2009 3:03:29 PM
18 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 3:26:44 PM
ตอบแล้วนะค่ะ วิชาเลือกเสรี จิราวรรณ..
3/20/2009 2:56:42 PM
19 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 3:23:07 PM
ตอบแล้วนะค่ะ เรื่องลงทะเบียน วันวิสา ..
3/20/2009 2:52:41 PM
26 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 3:11:47 PM
ตอบแล้วนะค่ะ บัตรนักศึกาหาย นางสาวนั..
3/20/2009 2:49:52 PM
7 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 2:56:51 PM
ตอบแล้วนะค่ะ แบบฝึกหัด นักศึกษา..
3/20/2009 2:47:49 PM
13 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 2:55:59 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ลงเรียนสัมฤทธิบัตร วรนุช บุ..
3/20/2009 2:47:19 PM
44 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 2:59:07 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ค่าลงทะเบียนภาคพิเศษ ทรงศักดิ..
3/20/2009 2:44:41 PM
32 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 3:06:19 PM
ตอบแล้วนะค่ะ อยากได้แนวข้อสอบวิชาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ พิธพร ..
3/20/2009 2:37:47 PM
21 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 3:08:16 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ตรวจสอบการลงทะเบียน อภิรักษ์..
3/20/2009 2:36:20 PM
25 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 3:09:58 PM
ตอบแล้วนะค่ะ การโอนชุดวิชาที่สอบผ่านจากโครงการสัมฤทธิบัตร สาริกา เ..
3/20/2009 2:24:00 PM
59 1 พัชรินทร์..
3/20/2009 3:19:38 PM
ตอบแล้วนะค่ะ การยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนชุดวิชา อุษา ..
3/20/2009 2:21:10 PM
10 1 พัชรินทร์..
3/20/2009 3:08:39 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ลงทะเบียนประสบการณ์วิชาชีพ ด.ต.ธีระ..
3/20/2009 2:09:06 PM
30 1 พัชรินทร์..
3/20/2009 3:14:45 PM
ตอบแล้วนะค่ะ การลงทะเบียนเรียน อโนชา..
3/20/2009 2:00:34 PM
15 1 พัชรินทร์..
3/20/2009 3:28:27 PM
ตอบแล้วนะค่ะ การลงทะเบียนภาค 1/2552 จีราวรรณ..
3/20/2009 1:59:55 PM
21 1 พัชรินทร์..
3/20/2009 3:23:53 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ขอใบรายงานผล รูปรับปริญญว จ.ส.ต.สา..
3/20/2009 1:56:09 PM
26 1 พัชรินทร์..
3/20/2009 3:36:41 PM
ตอบแล้วนะค่ะ อยากทราบราคาหนังสือค่ะ นศ.นิเทศ..
3/20/2009 1:38:46 PM
7 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 2:21:50 PM
ตอบแล้วนะค่ะ อบรมประสบการณ์วิชาชีพ ผุสดี รอ..
3/20/2009 1:38:42 PM
22 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 2:23:22 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ประสบการณ์วิชาชีพ น.ส.ผุสด..
3/20/2009 1:34:15 PM
20 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 2:27:13 PM
ตอบแล้วนะค่ะ ตารางสอบซ่อม ศุภนุช ห..
3/20/2009 1:31:23 PM
16 1 เตือนตา พ..
3/20/2009 2:29:49 PM
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  หน้าต่อไป
 
มสธ. | สำนักทะเบียนฯ | เช็คคำถามมาใหม่ | สร้างไฟล์พิมพ์คำถาม | ประกาศข่าว | สถิติคำถาม | ลบคำถามขยะ
 
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. โทร. 02 504 7231-6