หน่วยที่ 1
แนะนำบทเรียน
ทดสอบก่อนอบรม
แผนการอบรม
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ทดสอบหลังอบรม
กลับหน้าหลัก

เรื่องที่ 1.1.1 ความหมายของภาพดิจิตอล

       ภาพดิจิตอล Digital Images เป็นการจับภาพจากสิ่งแวดล้อม หรือทำสำเนาภาพจากเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ เช่น รูปถ่าย เอกสารที่เขียนด้วยมือ เอกสารพิมพ์ และพิมพ์เขียว เป็นต้น โดย Digital images จะอยู่ในรูปของแผ่นตารางโดยแต่ละช่องจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพหรืออักษร เรียกแต่ละจุดหรือช่องนั้นว่า "pixel" แต่ละ pixel จะถูกกำหนดให้มีระดับของความเข้ม ( สีดำ สีขาว สีเทาหรือสีอื่นๆ) ซึ่งแสดงให้อยู่ในรูปของ รหัส Binary (0 และ 1) แต่ละ pixel ก็จะแทนด้วย Binary digital ("bits") จะถูกเก็บเป็นลำดับใน computer และโดยทั่วไปจะถูกลดขนาดลงด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ (บีบอัดให้เล็กลง) แต่ละ bit จะถูกแปลและอ่านโดย computer ให้เป็นแบบ Analog ซึ่งเป็นรูปภาพ หรือ แผ่นพิมพ์

 

ภาพแสดงตารางพิกเซลของภาพดิจิตอล      

Resolution เป็นความสามารถในการปรับระยะการแสดงความละเอียดของภาพ digital ระยะห่างของความถี่ในการแสดงภาพ (ความถี่ในการทำ sampling) จะถูกระบุในรูปของ Resolution ซึ่งหมายถึง dot per inch (dpi) หรือ pixels per inch (ppi) เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกหรือบ่งบอกว่ามีการแสดงภาพอยู่ที่ระดับ Resolution ที่เท่าไร แต่อยู่ในขอบเขตจำกัด การเพิ่ม ความถี่ในการ sampling ก็เป็นการเพิ่ม resolution ด้วยเช่นกัน

Pixel Dimension เป็นการวัดขนาดทั้งในทางแนวนอนและแนวตั้งของภาพที่ปรากฏ เป็น Pixel ซึ่งบางครั้งอาจจะถูกกำหนดในรูปของความกว้างและความสูงโดยบอกเป็น dpi สำหรับกล้อง Digitalก็มี Pixel Dimensionเหมือกัน การระบุจำนวน pixel แนวตั้งและแนวนอนเสมือนเป็นการระบุ resolution ด้วย (เช่น 2,048 x 3,072) การคำนวณ dpi ทำโดยการแบ่งขนาดของเอกสารเป็นส่วนให้มีขนาดเท่ากันตามแนว

ทำแบบฝึกหัดระหว่างการอบรม ตอนที่ 1 เรื่อง 1.1.1 ความหมายของภาพดิจิตอล


เรื่องที่ 1.1.2 ประโยชน์การใช้ภาพดิจิตอล

     ประโยชน์จากภาพดิจิตอล เนื่องในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ผลิตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เหมือนกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ ผลิตภัณฑ์สินค้าไอทีอื่นๆ ซึ่งกล้องถ่ายภาพดิจิตอลได้ผลิตออกมามากหลายรุ่นหลายราคา ใครก็สามารถเป็นเจ้าของได้ นอกจากกล้องถ่ายภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่นซึ่งถ่ายภาพได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3 ที่ถ่ายรูปได้อีก ภาพดิจิตอลจึงมีการใช้งานอยู่ในทุกสังคม ประโยชน์การใช้งานภาพดิจิตอลนั้น สามารถแบ่งการใช้งานได้ดังนี้

  

ภาพแสดงกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ      

       ประโยชน์การใช้ภาพดิจิตอลจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล โดยสามารถถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลแล้วดูภาพได้เลยในทันที ว่าภาพใช้ได้หรืองตรงกับความต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ต้องการก็สามารถลบทิ้ง และถ่ายภาพใหม่ได้ทันที การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลจึงมีประโยชน์มาก สำหรับผู้ที่จะฝึกหรือเรียนการถ่ายภาพ เพราะจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าฟิล์มและค่าล้างอัดขยายภาพ

  

ภาพการแสดงภาพของกล้องดิจิตอล

       ประโยชน์การใช้ภาพดิจิตอลสำหรับการอัดขยายภาพ สามารถนำภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือจากแหล่งข้อมูลภาพอื่นๆ มาดูก่อนด้วยคอมพิวเตอร์แล้วเลือกภาพที่ต้องการ ว่าต้องการภาพแบบไหนอย่างไร เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรา และสามารถปรับแก้ไขภาพดิจิตอล ให้ตรงกับความความต้องการของเรามากที่สุด


       ประโยชน์การใช้ภาพดิจิตอลสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถนำภาพดิจิตอล มาเลือกภาพแล้วนำมาออกแบบเพื่อผลิตสื่อสิงพิมพ์ได้ทันที สำหรับการผลิตหนังสือ ผลิตโปสเตอร์ แผ่นปลิว แผ่นพับ สามารถปรับแก้ไขภาพให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ และสามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยเครื่องพิมพ์เองได้ หรือจัดส่งต้นฉบับที่ออกแบบเสร็จแล้วไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ได

 

ภาพแสดงการใช้ภาพดิจิตอลมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์      

 

       ประโยชน์การใช้ภาพดิจิตอลสำหรับงานป้ายประชาสัมพันธ์ สามารถนำภาพดิจิตอลไปใช้งานผลิตป้ายประชาสัมพันธ์โดยการพิมพ์ภาพด้วยตนเอง ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์โดยการนำอัดขยายภาพโปสการ์ด และผลิตป้ายประชาสัมพันธ์โดยการพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่โรงพิมพ์

  

ภาพแสดงการนำภาพดิจิตอลมาผลิตป้ายประชาสัมพันธ์      

 

       สำหรับงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ภาพดิจิตอลกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การนำภาพดิจิตอลไปผลิตสื่อวีดิทัศน์ ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ และใช้ในงานเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ต เพราะภาพดิจิตอลสามารถปรับขนาดไฟล์และเปลี่ยนชนิดของไฟล์ภาพ ให้เหมาะสมกับการทำงานของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงมีประโยชน์อย่างมากกับงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  

ภาพแสดงการนำภาพดิจิตอลมาผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเสียงบรรยาย


ทำแบบฝึกหัดระหว่างการอบรม ตอนที่ 1 เรื่อง 1.1.2 ประโยชน์การใช้ภาพดิจิตอล
 
ออกแบบและพัฒนาโดย : นายจเรวัฒน์ เทวรัตน์
E-mail : jarawat.tav@stou.ac.th