ภาพกิจกรรม
11 เม.ย.61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียน และคำร้องต่างๆ
11 เม.ย.61 ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ที่เคารพ ในชมรมฯ วันที่ 11 เม.ย. 61
11 เม.ย.61 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/61 วันที่ 11 เมษายน 2561
10 เม.ย.61 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
5 เม.ย.61 บุคลากรที่รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
4 เม.ย.61 ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาสื่อสารสนเทศ
4 เม.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา
3 เม.ย.61 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ประชุมทีมงานจัดรายการเฟสไลน์สด
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 เม.ย. 61 - 1 ก.ย. 61
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 1]:5-6 พ.ค.61
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 2]:21-22 ก.ค.61
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 1]:5-6 พ.ค.61
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 2]:21-22 ก.ค.61
นครปฐมร.ร.เทศบาล 1 วัดพระงาม[ครั้งที่ 1]:5-6 พ.ค.61
นครปฐมร.ร.เทศบาล 1 วัดพระงาม[ครั้งที่ 2]:21-22 ก.ค.61
อ่านต่อ...
+ใบสมัครเรียน
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+ระเบียบการรับสมัคร
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียน 2/2560
+รายละเอียดอื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
รายการวิทยุ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช