ภาพกิจกรรม
12 ธ.ค.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี นายวรชาติ อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบุคลากร ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นางสาวณัฐภัทร เทพอยู่
11 ธ.ค.61 ศวน.มสธ.เพชรบุรี จัดสอบ walk in exam วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ภาคการศึกษาที่ 1/61
11 ธ.ค.61 ศวน. มสธ.เพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา (พี่ช่วยน้อง) ชุดวิชาไทยศึกษา
2 ธ.ค.61 ให้บริการจัดสอบตามพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) รอบบ่าย
2 ธ.ค.61 ให้บริการจัดสอบตามพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) รอบเช้า
28 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี 28 พ.ย.61
28 พ.ย.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1
21 พ.ย.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี วันพุธ 21 พ.ย.61
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 พ.ย. 61 - 16 ก.พ. 62
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
นครปฐมร.ร.เทศบาล 1 วัดพระงาม[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
นครปฐมร.ร.เทศบาล 2 วัดเสน่หา[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
สุพรรณบุรีร.ร.สงวนหญิง[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
ราชบุรีร.ร.เบญจมราชูทิศ[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
สมุทรสาครร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
สมุทรสงครามร.ร.ศรัทธาสมุทร[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
ประจวบคีรีขันธ์ร.ร.หัวหิน[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
ประจวบคีรีขันธ์ร.ร.ประจวบวิทยาลัย[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
อ่านต่อ...
+ใบสมัครเรียน
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+ระเบียบการรับสมัคร
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561
+รายละเอียดอื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
รายการวิทยุ
คู่มือการปฏิบัติงานการสืบค้นฐานข้อมูลฯ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช