ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
การจัดการความรู้
(KM) 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
คู่มือบริการระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางออกรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 พ.ย. 2560 - 16 ก.พ. 2561
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 1]:4-5 พฤศจิกายน 2560
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 2]:27-28 มกราคม 2561
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 1]:4-5 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม แบบฟอร์มต่างๆ
ร่วมจงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงศ์
เทคนิคการเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติดฯ
แบบฟอร์มคำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมศูนย์ ฯ
แบบฟอร์มกิจกรรมชมรมนักศึกษา
หน่วยเน้นนิติศาสตร์ มสธ
Links

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th