ภาพกิจกรรม
18 ต.ค.61 บริการแนะนำหลักสูตรการศึกษาทางไกล โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
10 ต.ค.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี ประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษา
10 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี เวลา 10.10-10.35 น.
5 ต.ค.61 ศูนย์ฯ เพชรบุรี นางสาวสุมาลี เดชบุญพบ รับสมัครและรับลงทะเบียนนักศึกษา
3 ต.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ. ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
1 ต.ค.61 ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ณ ลานพิธีพระนครคีรี (เขาวัง)
24 ก.ย.61 สรุปกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีฯ
21 ก.ย.61 ประชุมแนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 พ.ย. 61 - 16 ก.พ. 62
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 1]:3-4 พ.ย.61
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 1]:3-4 พ.ย.61
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
นครปฐมร.ร.เทศบาล 1 วัดพระงาม[ครั้งที่ 1]:3-4 พ.ย.61
นครปฐมร.ร.เทศบาล 1 วัดพระงาม[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
นครปฐมร.ร.เทศบาล 2 วัดเสน่หา[ครั้งที่ 1]:3-4 พ.ย.61
นครปฐมร.ร.เทศบาล 2 วัดเสน่หา[ครั้งที่ 2]:26-27 ม.ค.62
อ่านต่อ...
+ใบสมัครเรียน
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+ระเบียบการรับสมัคร
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2561
+รายละเอียดอื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี-[วโรรส แก้วประดับ]
คู่มือปฏิบัติการงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี-[ทักษกร แก้วประดิษฐ์]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช