โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี      บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

         ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และถือว่าการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศของอาเซียน จึงได้ร่วมกับสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช โรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียนในเขตพื้นที่ศูนย์วิทยพัฒมนา มสธ. เพชรบุรี สถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งสถาบันการศึกษาระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

 

วัตถุประสงค์  

           1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

           2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

           3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมความพร้อมของประชากรไทยสู่การเป็นประชากรอาเซียน

          4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบและเข้าร่วมโครงการ

 

เป้าหมายของโครงการ

                    ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 250 คน ได้แก่ บุคลากรจากหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หอการค้า การท่องเที่ยว สื่อมวลชน สมาคม กลุ่มบุคคลต่างๆ ในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์          

 

ระยะเวลา  วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 (1 วัน) ตามกำหนดการที่แนบมา

 

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

      1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนดียิ่งขึ้น

      2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชากรอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ได้อย่างมีคุณภาพ