รายการวิทยุ
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา/ผู้เรียน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
โครงการสัมฤทธิบัตร
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ภาพกิจกรรม +ใบสมัครเรียน
15 ก.พ. 61 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.
14 ก.พ. 61 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.
18 ก.พ. 61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
17-18 ก.พ. 61 จัดกิจกรรมการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จ.ราชบุรี
16 ก.พ.61 ให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ณ ห้อง OSS
16 ก.พ.61 อบรม “การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
15 ก.พ.61 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนปริญญาตรีของ มสธ. กับ วชช.
15 ก.พ.61 อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชีในระบบ 3 มิติ
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+ระเบียบการรับสมัคร
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียน 2/2560
+รายละเอียดอื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 พ.ย. 2560 - 16 ก.พ. 2561
อ่านต่อ
Links

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช