ภาพกิจกรรม
16 พ.ค.61 จัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.ออกอากาศทาง สวท.เพชรบุรี
15 พ.ค.61 ทดสอบระบบการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์
13 พ.ค.61 ตรวจงานติดตั้งป้ายบอกทางเข้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ เพชรบุรี
12-13 พ.ค. 61 กิจกรรมการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ชุดวิชาแพ่ง 2
8 พ.ค.61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับลงทะเบียน ฯ ณ รร.นายร้อยสามพราม
8 พ.ค.61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ที่ทำการศูนย์ฯ
2 พ.ค.61 ประชุมจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มสธ.
27 เม.ย.61 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอาวุโส So Smart รุ่นที่ 2
กำหนดการการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่/บริการงานทะเบียน
จังหวัดสถานที่วันที่
เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา[วันจันทร์-วันเสาร์]:1 เม.ย. 61 - 1 ก.ย. 61
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 1]:5-6 พ.ค.61
เพชรบุรีร.ร.เบญจมเทพอุทิศ[ครั้งที่ 2]:21-22 ก.ค.61
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 1]:5-6 พ.ค.61
กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์[ครั้งที่ 2]:21-22 ก.ค.61
นครปฐมร.ร.เทศบาล 1 วัดพระงาม[ครั้งที่ 1]:5-6 พ.ค.61
นครปฐมร.ร.เทศบาล 1 วัดพระงาม[ครั้งที่ 2]:21-22 ก.ค.61
อ่านต่อ...
+ใบสมัครเรียน
-ปริญญาโท -ปริญญาเอก
-โครงการสัมฤทธิบัตร -สัมฤทธิบัตรบัณฑิต
+ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี
-โครงสร้างหลักสูตร -ผลการเรียนย้อนหลัง
-ชุดวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอบ -ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา
+Download
-เอกสารโสตทัศน์ -กิจกรรมประจำชุดวิชา
+ระเบียบการรับสมัคร
-ปริญญาตรี -ปริญญาโท
-ปริญญาเอก  
+แบบฟอร์มต่างๆ
-คำร้องติดต่อมหาวิทยาลัย -คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ผ่านเว็บ
+ลงทะเบียนเรียน
-การลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต -การลงทะเบียนเรียน Walk in Exam
-การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (E-Testing) -คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียน 2/2560
+รายละเอียดอื่นๆ...
-เกณฑ์การลงวิชาเลือกเสรี ปริญญาตรี -การสอนเสริมแบบเข้ม
-ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ -การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
-การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ -ทุนการศึกษา
รายการวิทยุ
ผลงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี -[โดยคุณวโรส แก้วประดับ]

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช