บริการยืม-คืน

บริการการอ่าน

บริการวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาและนันทนาการ

บริการหนังสือพิมพ์

บริการหนังสือเด็กและการจัดกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็ก

บริการสถานที่จัดประชุมกลุ่มย่อย

เยี่ยมชมห้องสมุด

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช