รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
รักษาการแทนอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา
งานอำนวยการและธุรการ

กฤติกร สำราญถิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างาน

บุสรา ศรีพุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ

สุมาลี พราหมณ์วงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ดำริ เนียมเกิด
พนักงานขับรถ

สุทัศน์ พุ่มพวง
พนักงานขับรถ

นิตยา น้อยมี
แม่บ้าน

ประสงค์ เนียมแก้ว
แม่บ้าน

ธนพร งามแฉ่ง
คนสวน
งานส่งเสริมและบริการการศึกษา

วิรัช อธิรัตนปัญญา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

สุมาลี เดชบุญพบ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

บังอร ปิยะนุช
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ปิยพัชร์ ธนัชพรวิวัฒน์
นักวิชาการศึกษา

มนู เต็กสุวรรณ
ช่างศิลป์
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

เพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
หัวหน้างาน

ประพันธ์พร น่วมประวัติ
นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา ชำนาญการ

ธนศร แก้วประดิษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ณัฐธยาน์ ลอยสมบัติ
บรรณารักษ์

วโรรส แก้วประดับ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
???????????? ?????????? ?????????????????? ??????? ????????????????? ??????????????????? ???????????