020225612 (22 รูปภาพ)
อ.วรชาติ อำไพ ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. แนะนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มสธ. เรียนคู่ขนานกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ณ ห้องประชุม อ.กระทุ่มแบน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่