050325611 (9 รูปภาพ)
วันที่ 4 มีนาคม2561 นางสาวบังอร ปิยะนุช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และ นางสาวปิยพัชร์ ธนัชพรวิวัตร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี มสธ. โครงการสัมฤทธิบัตร. ให้กับนักเรียน กศน..บ้านแหลม ระดับขั้นม.3 และม.6 รวมทั้งหมดจำนวน 120 คน ในงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
ภาพโดย:บังอร ปิยะนุช
ข่าวโดย:บังอร ปิยะนุช
อัพเดสโดย:ธนศร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 5 มีนาคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่