06022561 (8 รูปภาพ)
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการการศึกาเฉพาะกิจ มุม มสธ. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี และห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่