07062561 (3 รูปภาพ)
7 มี.ค.61 นายวิรัช อธิรัตนปัญญา หัวหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษา และ นางสาวสุมาลี เดชบุญพบ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จัดรายการวิทยุ "สาระน่ารู้กับ มสธ." ณ สวท.เพชรบุรี
ภาพโดย:ดำริ เนียมเกิด
ข่าวโดย:สุมาลี เดชบุญพบ
อัพเดสโดย:ธนศร แก้วประดิษฐ์
วันที่ 7 มีนาคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่