10122560 (4 รูปภาพ)
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Walk in Exam) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 4,10,17,24 ธันวาคม 2560

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่