12092560 (148 รูปภาพ)
โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา "เทคนิคการเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์" โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 12 กันยายน 2560 ห้องประชุมหิรัญญิกา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่