18122560 (7 รูปภาพ)
ศููนย์วิทยพํฒนา มสธ. เพชรบุรี ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่