20122560 (5 รูปภาพ)
ผู้อำนวยการและบุคลากร ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งความสุขให้กับนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่