2728062560 (292 รูปภาพ)
บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2560 โครงการฝึกแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 จัดโดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่