29102560 (66 รูปภาพ)
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จัดโครงการกิจกรรม "ร่วมจงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงศ์" ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อระดมพลังกาย พลังใจ ชาว มสธ.น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชวงศ์จักรีที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทย โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความรักความสามัคคี รู้จักเสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 3. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่