7r260760 (601 รูปภาพ)
บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการผ่านฟ้าประชาธิปก:พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่