ฟังรายการ มสธ. สัมพันธ์
ผังการจัดรายการ มสธ.สัมพันธ์
OnAir ทาง สวท. ประจำจังหวัดต่างๆ
ประจำปี 2558
ฟังรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
ผังการจัดรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.
OnAir ทาง สวท. ประจำจังหวัดต่างๆ
ประจำปี 2558

วรชาติ อำไผ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
ที่ปรึกษารายการ

นางสาวสุมาลี เดชบุญพบ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ผู้ดำเนินรายการมสธ.สัมพันธ์
ผู้ดำเนินรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.

นายประพันธ์พร น่วมประวัติ
นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา ชำนาญการ
ผู้ดำเนินรายการสาระน่ารู้กับ มสธ.

นายทักษกร แก้วประดิษฐ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ตัดต่อรายการ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช