กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่  ทุกหลักสูตร/โครงการสัมฤทธิบัตร

 

        1.  จัดทำแผนการออกรณรงค์รับสมัครนอกสถานที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  8 จังหวัด

        2.     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด

-       ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานของรัฐ และไปรษณีย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด

-   การติดตั้งป้ายไวนิล โปสเตอร์ ใบปลิว เพื่อการประชาสัมพันธ์

        3.     ออกหน่วยรณรงค์รับสมัครนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด รับสมัครนักศึกษาใหม่ บริการงานทะเบียน และคำร้องต่าง ๆ ตามแผนการประชาสัมพันธ์

-                  ให้คำแนะนำการกรอกใบสมัคร

-                  ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร

-                  บันทึกข้อมูลการรับสมัคร

-                  จัดทำบันทึกส่งเอกสารการสมัครไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล 

-                  จัดทำบันทึกส่งใบเสร็จรับการการรับสมัครนักศึกษาใหม่

-                  รายงานผลการรับสมัคร

        4.     ตรวจสอบการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

5. ตรวจสอบการจำหน่ายชุดวิชาพื้นฐาน

การให้บริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร      หลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร เปิดรับสมัคร ภาคต้น และภาคปลาย ทุกปีการศึกษา (ศึกษารายละเอียดในระเบียบการสมัคร)

               ประจำภาคต้นปีการศึกษา       เริ่มรับสมัคร วันที่ 1  กุมภาพันธ์  -  20  มิถุนายน  ของทุกปี

               ประจำภาคปลายปีการศึกษา   เริ่มรับสมัคร  วันที่ 1  สิงหาคม - 5 พฤศจิกายน ของทุกปี

หลักฐานประกอบการสมัคร

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

1.       สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/ระเบียนแสดลผลการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

3.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.       รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5.       สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี/ประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  และประกาศนียบัตร โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ  ดังนี้

รายการค่าใช้จ่าย

การลงทะเบียนเรียน

1 ชุดวิชา (บาท)

2 ชุดวิชา (บาท)

3 ชุดวิชา (บาท)

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   1.(ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)

500

500

500

2. ค่าบำรุงการศึกษา

300

300

300

3. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
   3. ทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลา
   3. ของการเป็นนักศึกษา
  3. (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)

100

100

100

4. ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา *

700 หรือ 850

1,400 หรือ 1,700

2,100 หรือ 2,550

รวมค่าใช้จ่าย

1,600 หรือ 1,750

2,300 หรือ 2,600

3,000 หรือ 3,450

หมายเหตุ * ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา บางชุดวิชาจำนวนเงินไม่เท่ากัน (ศึกษารายละเอียดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษา ในระเบียบการรับสมัคร ภาคต้น หน้า 229 ภาคปลาย หน้า 289)

สถานที่จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

นักศึกษาสามารถหาซื้อระเบียบการสมัครได้ด้วยตนเอง ในราคาชุดละ 100 บาท  ได้ที่
ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง

ร้าน
7-eleven ทุกสาขา
ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และที่ทำการของมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช