ระดับปริญญตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท

การให้บริการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

          กระบวนงานนี้เน้นการให้บริการรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่เดินทางมาใช้บริการลงทะเบียน  ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรีและการให้บริการงานทะเบียนนอกสถานที่ ได้แก่ งานทะเบียน ณ สนามสอบ , จังหวัดเคลื่อนที่ เป็นต้น โดยให้บริการรับลงทะเบียนเรียนทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร  ปริญญาตรี   ประกาศนียบัตรบัณฑิต   และบัณฑิตศึกษา การรับลงทะเบียนเรียน มีภารกิจที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมจะต้องทราบเพื่อให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีดังนี้

1)      ลงทะเบียนเรียน

2)      ลาพักการศึกษา

3)      เพิ่มชุดวิชา

4)      ถอนชุดวิชา

5)      ลงทะเบียนสอบซ่อม (.ตรี) / แก้ I (บัณฑิตศึกษา)

ขั้นตอนการให้บริการ

           มีขั้นตอนและวิธีการให้บริการตามกระบวนงานนี้ มีขั้นตอน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

การให้บริการรับคำร้องของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กระบวนงานนี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับคำร้องนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาแต่ละรายทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ การโอนชุดวิชา เทียบงานรายวิชา  เปลี่ยนที่อยู่  เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ  เปลี่ยนชื่อสกุล ย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก  ขอย้ายสนามสอบชั่วคราว-ถาวร ยังไม่ได้รับเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา  เป็นต้น

ขั้นตอนการให้บริการ   มีขั้นตอนและวิธีการให้บริการ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 

ระดับปริญญาตรี  สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้นักศึกษาได้ที่(http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/Adre/Form/) โดยมีค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3   แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ และค่าธรรมเนียม ที่ใช้ในการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ลำดับที่

ชื่อแบบฟอร์ม

ชื่อย่อ

ค่าธรรมเนียม

1

ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่

มสธ.7

 

2

ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

มสธ.8

 

3

คำร้องย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก

มสธ.9

 

4

แบบขอแจ้งข้อมูลเพื่อระบุในเอกสารเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

มสธ.10

 

5

ใบคำร้องทั่วไป

มสธ.11

 

6

ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา

มสธ.13

50.-

7

ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

มสธ.16

500.-

8

ใบคำร้องขอเที่ยบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

มสธ.18

 

9

ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย

มสธ.19

200.-/ชุดวิชา

10

ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

มสธ.20

11

ใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพศึกษา

มสธ.25

300.-

12

ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ. ATM-กรุงไทย

มสธ.26

50.-

13

ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว และ ถาวร

มสธ.27

14

ใบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.28

15

ใบลงทะเบียน(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.28

16

ใบรายงานผลการศึกษา กรณีไม่สำเร็จการศึกษา

มสธ.29

50.-

17

ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)

มสธ. 30

50.-

นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552  ต้องชำระเงินจำนวน 100 บาท

(เป็นค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายในการขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดอายุการเป็นนักศึกษา   ตามประกาศฯค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช