ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ --[ปีการศึกษา 2555]
โครงการตามรอยสุนทรภู่ในเมืองเพชร --[ปีการศึกษา 2553]
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2553 --[ปีการศึกษา 2553]
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา "สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ" --[ปีการศึกษา 2553]
กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 32 ปี ประจำปี 2553 --[ปีการศึกษา 2553]
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าประจำปี 2553 --[ปีการศึกษา 2553]
โครงการการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน "ตาลโตนด" --[ปีการศึกษา 2553]
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2554 --[ปีการศึกษา 2554]
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าประจำปี 2554 --[ปีการศึกษา 2554]
โครงการตามรอยสุนทรภู่ในเมืองเพชร --[ปีการศึกษา 2554]
โครงการ ฯ ปูนปั้น:สกุลช่างเมืองเพชรคุณค่ามรดกไทย --[ปีการศึกษา 2554]
???????????? ?????????? ?????????????????? ??????? ????????????????? ??????????????????? ???????????