ภาพกิจกรรมการประชุมเกษตรอินทรีย์ --[ปีการศึกษา 2555]
ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดพาเยี่ยมวัด --[ปีการศึกษา 2555]
จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนเมืองเพชร --[ปีการศึกษา 2555]
ภาพอบรมการให้คำปรึกษา 53 --[ปีการศึกษา 2553]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำการเกษตรที่สูง --[ปีการศึกษา 2553]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ่อมและทำปกหนังสือ วารสาร" --[ปีการศึกษา 2553]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยุวมัคคุเทศก์" --[ปีการศึกษา 2553]
โครงการฝึกอบรมหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์และศึกษาดูงาน --[ปีการศึกษา 2554]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำกล่องอเนกประสงค์" --[ปีการศึกษา 2554]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำหนังสือสำหรับเด็ก" --[ปีการศึกษา 2554]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นพิธีกรในงานพิธีการ" --[ปีการศึกษา 2554]
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 100 ประโยชน์ตาลโตนดไทย --[ปีการศึกษา 2554]
???????????? ?????????? ?????????????????? ??????? ????????????????? ??????????????????? ???????????