Drop Down Menu

คำแนะนำ

การแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นกระบวนการแนะแนวการศึกษาต่อ โดยเริ่มจาก ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน มสธ. หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แต่ยังไม่ตัดสินใจ หรือ ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนสาชาวิชาใด หรือไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้สนใจรับบริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม

1.1 ให้ผู้สนใจทำแบบสำรวจแบบแผนการเรียนรู้ ( Learning style ) เพื่อให้ทราบว่าตนเองมีความถนัดในการใช้ประสาทสัมผัสด้านใดในการเรียนรู้ หากไม่เข้าใจให้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแบบแผนการเรียนรู้ในฐานข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบสำรวจ

1.2 เมื่อผู้สนใจเข้าใจแบบแผนการเรียนรู้ของตนเองแล้ว ให้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการปรับตัวเข้าสู่ระบบการศึกษาทางไกลของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเน้นการใช้ประสาทสัมผัสทางด้านการดูหรือการมองเห็น ในการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ แล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอน ที่ 2  

ขั้นตอนที่ 2 ผู้สนใจรับบริการสนเทศด้านอาชีพ

2.1 ให้ผู้สนใจทำแบบทดสอบความสนใจและบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับอาชีพ

2.2 ให้ผู้สนใจศึกษาผลการทดสอบความสนใจและบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับอาชีพของตนเอง

2.3 ให้ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพของแต่ละสาขาวิชาของ มสธ. เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกสาขาวิชาที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความต้องการและเหมาะสมกับตนเอง แล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 ผู้สนใจรับบริการสนเทศด้านการศึกษา

เมื่อผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลจากบริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม ด้านอาชีพแล้ว จะทำให้เข้าใจและรู้จักตนเอง และมีข้อมูลเกี่ยวกับเป็นแนวทางในการเลือกสาขาวิชาแล้ว ให้ผู้สนใจศึกษาข้อมูลจากโปรแกรมนำเสนอ(Powerpoint)เกี่ยวกับ (3.1) ระบบและวิธีการศึกษาทางไกล (3.2) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร (3.3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (3.4) การให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (3.5) ทุนการศึกษา/ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และ (3.6) ข้อมูลและประโยชน์จากการเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร หลังจากนั้นให้ศึกษาหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร ในลำดับต่อไป เพื่อให้ผู้สนใจรู้ถึงแนวทางในการศึกษา เกิดความมั่นใจ สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาทางไกล และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชา 

ขั้นพิจารณาตัดสินใจเลือกสาขา วิชา

เมื่อผู้สนใจได้รับรู้ข้อมูลบริการสนเทศทั้ง 3 ด้านแล้ว ผู้รับริการจะนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณา ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง