15 มี.ค.61 ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
15 มี.ค.61 ติดตั้งนิทรรศการ มสธ. ณ ห้องโถงศูนย์ฯ เพชรบุรี
14 มี.ค.61 ประชุมบุคลากร มอบหมายนโยบายการปฎิบัติงาน
11 มี.ค.61 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ไร่ทองหทัย
8 มี.ค.61 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
7 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่
7 มี.ค.61 จัดรายการวิทยุ "สาระน่ารู้กับ มสธ." ณ สวท.เพชรบุรี
6 มี.ค.61 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
4 มี.ค.61 ให้บริการห้องประชุมศักดิเดชน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
4 มี.ค.61 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ให้กับนักเรียน กศน.บ้านแหลม
2 มี.ค.61 ให้บริการการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
15 ก.พ.61 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.
14 ก.พ.61 ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.
18 ก.พ.61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
17-18 ก.พ. 61 จัดกิจกรรมการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จ.ราชบุรี
16 ก.พ.61 ให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ณ ห้อง OSS
16 ก.พ.61 อบรม “การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
15 ก.พ.61 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนปริญญาตรีของ มสธ. กับ วชช.
15 ก.พ.61 อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชีในระบบ 3 มิติ
14 ก.พ.61 ประชุมหารือกับผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
14 ก.พ.61 รับสมัครนศ.ใหม่และรับลงทะเบียนเรียน จ.นครปฐม
12 ก.พ.61 ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค2/60 จ.สมุทรสาคร
12 ก.พ.61 ซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมศักดิเดช
12 ก.พ.61 ประชุมสรุปผลการรับลงทะเบียนที่สนามสอบไล่1/60
08 ก.พ.61 การแสดงอินกอนฟ้อนแกนในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
12 ก.พ.61 ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ ช่วยแนะแนวนักศึกษา ณ ห้อง OSS
เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน มุมการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ
ออกพื้นที่จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สุงสุมารผดุงวิทย์”
ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการการศึกาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
บริการรับสมัคร ลงทะเบียน ภาค 2/60 แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี
บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียนภาค 2/60 ผ่านห้อง OSS ของศูนย์
แนะนำหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการจัดการแขนงรัฐประศาสนศาสตร์
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ของคุณซิ้ม กรรมการชมรมบัณฑิต มสธ. เพชรบุรี
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณทางขึ้นห้องสัมมนา4-5
อำนวยการ ศวน.มสธ.เพชรบุรี เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ
ออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และงานทะเบียนนักศึกษา ณ สนามสอบ
ประชุมเตรียมความพร้อมการออกให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ
ศูนย์ฯ เพชรบุรี จัดนิทรรศการและแนะนำหลักสูตรการศึกษาทางไกล
ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณใต้ถุนอาคารศักดิเดช
เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณธนัชพร คำสอน ผู้อำนวยการ สวท.เพชรบุรี
จัดติววิชา ไทยศึกษา 10151 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่/ให้บริการรับลงทะเบียน/คำร้องต่างๆ
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมศักดิเดชน์
สำนักงานแรงงานจังหวัด ขอใช้บริการห้องประชุมสัมมนาของเศูนย์ฯ
ผอ.ศูนย์ฯ มสธ. เพชรบุรีสวัสดีปีใหม่ ผอ.วิทยาลัยชุมชน ฯ
นายช่างอิเลกทรอนิกส์ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบริเวณป้อมยาม
ออกให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ผอ.ศูนย์ฯ มสธ.เพชรบุรี เข้าพบ อบต.ไร่ส้มเพื่อสวัสดีปีใหม่
เจ้าหน้าที่มาติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเลคทรอนิกส์(EDC)
ช่างจากบริษัท Syndom เข้ามาตรวจสอบ ซ่อม UPS
ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ออกให้บริการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
การประชุมบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ครั้งที่1
โครงการวิถีข้าว วิถีคน:การมีส่วนร่วมของชุมชนฯ
ออกแบบ ตัดและติดสติ๊กเกอร์แนะนำหน่วยงานภายในศูนย์ ฯ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างทั้งภายในและภายนอก
จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับปีใหม่เพื่อส่งความสุข
กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายอาญา 1
จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ร่วมจงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงศ์
เทคนิคการเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติดฯ
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวและพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัวและพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชา 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
โครงการวิถีข้าววิถีคนกับการมีส่วนรวมของชุมชนระยะที่2
โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษา
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำรุ่นที่ 2
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำรุ่นที่ 1
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพชรบุรี เดือนพฤษภาคม
พิธีเปิดศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพชรบุรี เดือนเมษายน
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพชรบุรี เดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์
โครงการวิถีข้าววิถีคนกับการมีส่วนรวมของชุมชน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีจัดโครงการธรรมราชา
ทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 37 ปี
จัดโครงการสืบสานประเพณีกินข้าวห่อกะเหรียง
จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของ มสธ.
โครงการวิถีข้าววิถีคน
โครงการตามรอยสุนทรภู่ในเมืองเพชร ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมผู้นำชมรมนักศึกษา ประจำปี 2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคม
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
การฝึกซ้อมย่อยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รณรงค์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตอาสา 2558
สัมมนาอาจารย์แนะแนว โครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า
เตรียมความพร้อมก่อนสอบและทบทวนเนื้อหาชุดวิชาต่าง ๆ
การสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการบัณฑิตศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.อู่ทอง
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.วัดห้วยจระเข้วิทยาคม
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.ปรีดารามวิทยาคม
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.อู่ทอง
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.เมืองกาญจนบุรี
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.สังขละบุรี
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.ศรีประจันต์
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. ต.ลุ่มสุ่ม
แนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. ณ กศน. อ.ทองผาภูมิ
21-22-08-57
14-08-57
jun-jul-57
23-06-57
Mar-2557
15-16-05-57
Mar-Apr2557
นิเทศงานเรือนจำ-1-2014
Feb2557
Jan2557
18-11-56
08-10-56
03-10-56
05-10-56
02-10-56
01-09-56
28-08-56
25-08-56
26-28-07-56
09-05-56
12-03-56
11-03-56
23-24-02-56
21-02-56
25-01-56
23-24-01-56
16-17-02-56
14-11-55
08-08-55
31-10-55
23-10-55
06-10-55
06-09-55
05-09-55
25-08-55
10-08-55
06-08-55
27-07-55
25-06-55
24-06-55
22-06-55
20-06-55
18-06-55
06-06-55
05-06-55
02-05-55
25-03-55
21-03-55
15-03-55
13-03-55
12-03-55
11-03-55
03-02-55

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 90 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0-3240-3801-5 แฟกช์ 0-3240-3811 อีเมล์:pb.adoffice@stou.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช