ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ 1 ชั้น 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์. 02-504-7182-4
Untitled Document
   
Untitled Document
<< May 2018 >>
Su
M
T
W
Th
F
S
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

   การประชุมเ ชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อม
 สำหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ครั้งที่ 3)
ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 15 - 17 กพ. 2554

   กิจกรรม KM DAY ประจำปีงบประมาณ 2554
วันที่ 26 มกราคม 2554

   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 5 มค 53

   ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้
ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่16 ธค 53
      ณ ห้องประชุม1608/1 เวลา 9.30 น.

   การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธค 53

   ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการของ
  มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน
  2553

 
การประกันคุณภาพการศึกษา
   
ปีการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ผลการประเมิน
2552
2551
2550
 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
ปีงบประมาณ
คำรับรอง
รายงานผลการประเมินตนเอง
การปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
จาก ก.พ.ร.
2553 -
2552
2551
2550
 
  การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

  วันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 9.00 - 13.00 น.
  ณ ห้องประชุมสามศร อาคารเอนกนิทัศน์
  โดย รศ.ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
 
   

"ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาเกิดจากความพยายามขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของแต่ละส่วนราชการ         จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาภายใต้เงื่อนไขความท้าทายโอกาสและข้อจำกัดที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงขอให้ใช้ผลของการประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทาง
              ราชการ และไม่สมควรนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ในการเปรียบเทียบหรือจัดอันดับ"

 
 
 
 
 
 
   
          จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ ธันวาคม 2553                       
 
     
         copyright © QA STOU. All rights reserved
Comments & Suggestions Email : qaoffice@stou.ac.th