หน้าหลัก :: Home
line decor
line decor

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

**มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

1.ซ้อมย่อย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. พร้อมกันทั้ง 10 ศูนย์ ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2558

2.ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ในวันที่ 25-26 เมษายน 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2556

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต/มหาบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2556


วีดิทัศน์ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 
 

   

 

 

© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved. n="center" class="smallText style3">