BGSTOU

ผศ.ภวัตร เจียมจิณณวัตร

ผู้ช่วยศาตราจารย์ภวัตร เจียมจิณณวัตร

การติดต่อ

ที่ทำงาน  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปากเกร็ด  นนทบุรี  11200 
โทรศัพท์      02-504-8046      โทรสาร   02-503-3578
Email address     

ประวัติการศึกษา   

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม ดูงาน

 

ความสนใจพิเศษ

1. การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร (Agricultural Marketing Management)

2. การเพิ่มมูลค่่าสินค้าเกษตร (Agricultural Value Adding)

3. ระบบคุณค่าการเกษตร (Agricultural Value System)

4.ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมการจัดการธุรกิจการเกษตร (Social Responsibility and Agribusiness Management Ethics)

 

 

 


ชื่อ
     ผู้ช่วยศาตราจารย์ภวัตร เจียมจิณณวัตร

ตำแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  

แขนงวิชา  การจัดการการเกษตร

วิชาเอก  ธุรกิจการเกษตร

ตำแหน่งทางบริหาร   -

ประสบการณ์ด้านการวิจัย

1.    โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่มกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร-อาหาร จากไร่นาถึงผู้บริโภค ภายใต้องค์ประกอบของสายโซ่แห่งคุณค่าอาหาร (Food Value Chain), นักวิจัย, (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ), 2547

2.    การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประำกอบการในอุทยานแห่งชาติ, นักวิจัย, (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช), 2548

3.    โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร: กรณีไม้ดอกไม้ประดับ, นักวิจัย, (จังหวัดนนทบุรี), 2548

4.    การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร, นักวิจัย, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), 2548

5.    โครงการสำรวจและศึกษาวิจัยเรื่อง การเกษตรในพื้นที่ทำการเกษตรของกรุงเทพมหานคร 27 เขต, นักวิจัย, (กรุงเทพมหานคร), 2549

6.    โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายสมาชิกของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.), นักวิจัย, (สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์), 2550

7.    โครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมด้านการบริโภคสินค้าเกษตรเพื่อรองรับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี, หัวหน้าโครงการวิจัย, (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ), 2550

ประสบการณ์อื่น

1. อาจารย์สอนด้านธุรกิจการเกษตร การจัดการการตลาด การผลิตและการปฏิบัติการ

2. วิทยากรหลักสูตรสร้างเสริมผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation)  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

3. วิทยากรหลักสูตรการบ่มเพาะความสามารถในการจัดการการผลิต (Supply Chain Management) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-503-8046-9
จัดทำโดย อ.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ปี พ.ศ. 2551