Home
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
งานวิจัย/บทความ
e-Learning
Lom
กิจกรรม/โครงการ
แหล่งความรู้
กระดานสนทนา
ทำเนียบบัณฑิต
ประกันคุณภาพการศึกษา
Site Map
ติดต่อเรา
ศูนย์ประชาคมเศรษฐกิจฯ
 
บัณฑิตศึกษา

 

บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ทั่วไป
สัมมนาเสริม
สัมมนาเข้ม
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา
แหล่งเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
กำหนดการ
อบรมเสริมประสบการณ์ฯ
เตรียมตัวสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
แบบฟอร์ม
ทั่วไป
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

  - กำหนดการ

  - ตรวจสอบรายชื่อ

 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 60795 และ 60794 ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ให้นักศึกษาทำกิจกรรมจนครบ และส่งงานตามเวลาที่กำหนดไว้
 • ชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 มีการเปิดสอนในระบบ e-Learning ทุกชุดวิชา ขอให้นักศึกษาเข้าทำกิจกรรมในระบบด้วย โดยระบบจะเปิดให้บริการในวันที่ 15 มีนาคม 2558 หากท่านใดเข้าระบบไม่ได้ โปรดติดต่อคุณฉัตรกมล 02-504-7878
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2557 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เตรียมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาล่วงหน้าก่อน  ให้นักศึกษาช่วยส่งข่าวให้เพื่อนๆ ที่ลงทะเบียนชุดวิชานี้ได้ทราบด้วย  download   
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 60795 และ 60794 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ต้องเข้ารับการอบรมเข้มครั้งที่ 1 ผ่านระบบ e-Learning รายละเอียด   ขอให้นักศึกษานำ Notebook มาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจริงโดยใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติ ในวันที่จัดสัมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (เสาร์ที่ 4เมษายน 2558) ด้วย โดยทางสาขาวิชาจะจัดเตรียมโปรแกรมไว้ให้

 

 •    
  ประจำปีการศึกษา 2558
  (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง และชุดวิชาการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 หากไม่สามารถเข้าระบบ e-Learning ได้ โปรดติดต่อ 02-504-7416 ศูนย์บริการการสอน e-Learning
 • นักศึกษาที่จะเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ สามารถดูแนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มได้ที่ คลิก
 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน

 

 


link 
 • ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ทันสำเร็จการศึกษาฯ คลิก 

 

 • โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
          ผู้สนใจสมัครเรียนได้ภาคการศึกษาละ 2 ชุดวิชา ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 เดือน และเข้าสอบพร้อมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ สนามสอบศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อสอบได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และสามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเข้าในหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา มสธ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 12 ชุดวิชา  รายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอน http://www.stou.ac.th/study/sumrit/education2555/edu19/spec5.html

 

 
สัมมนาเสริม
 • ตรวจสอบห้องสัมมนาประจำสัปดาห์ ณ มสธ. คลิก    
 • กำหนดการสัมมนาเสริม ภาค 2/2557 คลิก    


 

สัมมนาเข้ม
 •  ประกาศ!!!  การสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2/2557 จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยทัศน์ ห้องกระจก (เฉพาะวิทยานิพนธ์เท่านั้น) การสัมมนาเข้มในครั้งนี้จะเป็นการสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์เท่านั้น ส่วนนักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่ต้องมา และนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้เสนอหัวข้อขอให้เข้าไปเสนอหัวข้อใน e-learning และทางอีเมล์ econ_stou@hotmail.com ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 

 • เอกสารนำเสนอในวันที่ 4 เมษายน 2558 โดย อ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ download 
 • เอกสารนำเสนอในวันที่ 4 เมษายน 2558 โดย อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล download 

** โปรดศึกษาข้อมูลในเอกสารประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ก่อนเข้ารับการสัมมนาเข้ม
 

แผนกิจกรรม

ประจำชุดวิชา

 

ภาค 2/2557  


No.

รหัส

ชื่อชุดวิชา

1

60722

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ download

2

3

60724

60725

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม download  **

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ download 

4

60728

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ download

5

60729

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย download

*  นักศึกษาที่ไม่สามารถ download แผนกิจกรรมได้ โปรดติดต่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

** ฉบับแก้ไข/ยกเลิก ข้อความ "2.3 VCD ประจำชุดวิชา"  ในแผนกิจกรรม หน้า 5 ออก เนื่องจากชุดวิชานี้ไม่มี VCD ประจำชุดวิชาค่ะ


 

แหล่งเผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 • เชิญเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "2015 GRAD RESEARCH CONFERENCE @ dpu" วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สอบถามรายละเอียด 0-2954-7300 ต่อ 570
 • เชิญเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ในการประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-942405
 • เชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติม 044-041-597
 • เชิญส่งบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิจัย Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) รายละเอียดเพิ่มเติม http://econ.src.ku.ac.th/jems 
 • ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4 (the 4th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com
 •  
 
กำหนดการอบรม

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาค 2/2557 วันที่ 18-21 กรกฎาคม  2558  กำหนดการ

  
 

เตรียมตัวสอบ

  
 
อาจารย์

ที่ปรึกษา

 
  
  • กลุ่มวิชา/อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ click
  • รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2553 (** นักศึกษาที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา กรุณาติดต่อคุณกัลยาณี มนัสทวี เบอร์ 02-504-8292)
   

 

แบบฟอร์ม
 • แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ download 
 • แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ   download
 •  คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ download  
 •  แนะนำการศึกษาค้นคว้าอิสระ download 
 • แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อการสำเร็จการศึกษา click  แบบฟอร์ม  download 
   

  แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   

   

   

   

  วิทยานิพนธ์ 

  ลำดับที่

  ชื่อแบบฟอร์ม

  ชื่อย่อ

  download form

  1

  ขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์

  บศ.001

  2

  แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

  บศ.002

   

  3

  การปรับโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สำหรับอาจารย์)

  บศ.003

   

  4

  แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับ)

  บศ.004

   

  5

  แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

  บศ.006

   

   

   

   

   

   

  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ลำดับที่

  ชื่อแบบฟอร์ม

  ชื่อย่อ

  download form

  1

  แบบขออนุมัติทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 1

   

  2

  แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 2

   

  3

  แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 3

  4

  แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 4

  5

  แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 5

   

  6

  แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 9

   

   

 •  

เศรษฐศาสตร์ขั้นกลาง : ฉบับสังเขป  สำหรับนักศึกษาปริญญาโทเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบประมวลสาระ  หน้าหนังสือ


 • ราคาประมาณ 170 บาท
  1. สั่งซื้อด้วยตนเองที่ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
  2. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 147-1-03636-7
      ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วส่งชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และรายการสั่งซื้อ Fax มาพร้อมกับสำเนาใบโอนเงินที่หมายเลข 02-503-3622 (ไม่รับโอนทางตู้เอทีเอ็ม)
  3. ธนาณัติสั่งจ่าย มสธ. ณ ที่ทำการไปรษณีย์ มสธ.00901 พร้อมเขียนจดหมายจ่าหน้าซองถึง  
  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120