Home
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
งานวิจัย/บทความ
e-Learning
Lom
กิจกรรม/โครงการ
แหล่งความรู้
กระดานสนทนา
ทำเนียบบัณฑิต
ประกันคุณภาพการศึกษา
Site Map
ติดต่อเรา
ศูนย์ประชาคมเศรษฐกิจฯ
 
บัณฑิตศึกษา

 

บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ทั่วไป
สัมมนาเสริม
สัมมนาเข้ม
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา
แหล่งเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
กำหนดการ
อบรมเสริมประสบการณ์ฯ
เตรียมตัวสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
แบบฟอร์ม
ทั่วไป

 

 •  นักศึกษาที่จะเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ สามารถดูแนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มได้ที่ คลิก link 
 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน

 

 


 • ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ทันสำเร็จการศึกษาฯ คลิก 

 

 • โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
          ผู้สนใจสมัครเรียนได้ภาคการศึกษาละ 2 ชุดวิชา ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 เดือน และเข้าสอบพร้อมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ สนามสอบศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อสอบได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และสามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเข้าในหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา มสธ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 12 ชุดวิชา  รายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอน http://www.stou.ac.th/study/sumrit/education2555/edu19/spec5.html

 

 
สัมมนาเสริม
 • ตรวจสอบห้องสัมมนาประจำสัปดาห์ ณ มสธ. คลิก    
 • กำหนดการสัมมนาเสริม ภาค 1/2558 คลิก         ตรวจสอบรายชื่อ  * 60721  /  60723  /  60726  /  60727  /  60730  /  60731 **

ประกาศ !!  การสัมมนาเสริมภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ชุดวิชา 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง (ครั้งที่ 1) จัดขึ้นวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ห้องที่ 1 และ ห้องที่ 2 จัดที่ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์  (ห้องสามศรเป็นห้องประชุมใหญ่ แบ่งเป็นห้องย่อยด้านใน อุณหภูมิค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะ)

* สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลังจากวันที่ 20 กันยายน 2558 จะไม่มีรายชื่อปรากฏ   โปรดติดต่อ 02-504-8291

** จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 

สัมมนาเข้ม
 • กำหนดการสัมมนาเข้ม 19 - 20 กันยายน 2558  คลิก  

 • เอกสารนำเสนอในวันที่ 19-20 กันยายน 2558

  • 1. โดย อ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ download1    download2 

  • 2. โดย รศ.ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ์ download1  download2 

  • 3. โดย รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา download

** โปรดศึกษาข้อมูลในเอกสารประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ก่อนเข้ารับการสัมมนาเข้ม
 

แผนกิจกรรม

ประจำชุดวิชา

 

ภาค 1/2558  


No.

รหัส

ชื่อชุดวิชา

1

60721

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง download

2

3

60723

60726

เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร download 

เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน download 

4

5

60727

60730

เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ download 

เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ download 

6

60731

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์ download

*  นักศึกษาที่ไม่สามารถ download แผนกิจกรรมได้ โปรดติดต่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


 

แหล่งเผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 • เชิญเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "2015 GRAD RESEARCH CONFERENCE @ dpu" วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สอบถามรายละเอียด 0-2954-7300 ต่อ 570
 • เชิญเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ในการประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-942405
 • เชิญส่งบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิจัย Journal of Economics and Management Strategy: JEMS) รายละเอียดเพิ่มเติม http://econ.src.ku.ac.th/jems 
 
กำหนดการอบรม

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาค 2/2557 วันที่ 18-21 กรกฎาคม  2558  กำหนดการ

  
 

เตรียมตัวสอบ

  
 
อาจารย์

ที่ปรึกษา

 
  
  • กลุ่มวิชา/อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ click
  • รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2553 (** นักศึกษาที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา กรุณาติดต่อคุณกัลยาณี มนัสทวี เบอร์ 02-504-8292)
   

 

แบบฟอร์ม
 • แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ download 
 • แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ   download
 •  คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ download  
 •  แนะนำการศึกษาค้นคว้าอิสระ download 
 • แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อการสำเร็จการศึกษา click  แบบฟอร์ม  download 
   

  แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   

   

   

   

  วิทยานิพนธ์ 

  ลำดับที่

  ชื่อแบบฟอร์ม

  ชื่อย่อ

  download form

  1

  ขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์

  บศ.001

  2

  แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

  บศ.002

   

  3

  การปรับโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สำหรับอาจารย์)

  บศ.003

   

  4

  แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับ)

  บศ.004

   

  5

  แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

  บศ.006

   

   

   

   

   

   

  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ลำดับที่

  ชื่อแบบฟอร์ม

  ชื่อย่อ

  download form

  1

  แบบขออนุมัติทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 1

   

  2

  แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 2

   

  3

  แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 3

  4

  แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 4

  5

  แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 5

   

  6

  แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 9

   

   

 •  

เศรษฐศาสตร์ขั้นกลาง : ฉบับสังเขป  สำหรับนักศึกษาปริญญาโทเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบประมวลสาระ  หน้าหนังสือ


 • ราคาประมาณ 170 บาท
  1. สั่งซื้อด้วยตนเองที่ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
  2. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 147-1-03636-7
      ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วส่งชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และรายการสั่งซื้อ Fax มาพร้อมกับสำเนาใบโอนเงินที่หมายเลข 02-503-3622 (ไม่รับโอนทางตู้เอทีเอ็ม)
  3. ธนาณัติสั่งจ่าย มสธ. ณ ที่ทำการไปรษณีย์ มสธ.00901 พร้อมเขียนจดหมายจ่าหน้าซองถึง  
  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120