Home
ข้อมูลทั่วไปสาขาวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
งานวิจัย/บทความ
e-Learning
Lom
กิจกรรม/โครงการ
แหล่งความรู้
กระดานสนทนา
ทำเนียบบัณฑิต
ประกันคุณภาพการศึกษา
Site Map
ติดต่อเรา
ศูนย์ประชาคมเศรษฐกิจฯ
 
บัณฑิตศึกษา

 

บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ทั่วไป
สัมมนาเสริม
สัมมนาเข้ม
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา
แหล่งเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
กำหนดการ
อบรมเสริมประสบการณ์ฯ
เตรียมตัวสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
แบบฟอร์ม
ทั่วไป

 

 

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง และชุดวิชาการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 หากไม่สามารถเข้าระบบ e-Learning ได้ โปรดติดต่อ 02-504-7416 ศูนย์บริการการสอน e-Learning

 

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน

 

 •  
 •    ประชาสัมพันธ์ขยายการรับสมัครทุนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M4.htm
  
link

 


 • ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ทันสำเร็จการศึกษาฯ คลิก 

 

 • โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
          ผู้สนใจสมัครเรียนได้ภาคการศึกษาละ 2 ชุดวิชา ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 เดือน และเข้าสอบพร้อมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ สนามสอบศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อสอบได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา และสามารถโอนชุดวิชาที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเข้าในหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา มสธ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 12 ชุดวิชา  รายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอน http://www.stou.ac.th/study/sumrit/education2555/edu19/spec5.html

 

 
สัมมนาเสริม
 • ตรวจสอบห้องสัมมนาประจำสัปดาห์ ณ มสธ. คลิก    
 • กำหนดการสัมมนาเสริม ภาค 1/2557 คลิก    

โปรดตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาแยกตามห้องสัมมนา  60721  

หากไม่พบโปรดแจ้ง 02-504-8196-9, 8291-2 หรือ econ_stou@hotmail.com


สัมมนาเข้ม
 •  ประกาศ!!!การสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2/2557 จะจัดขึ้น 1 วัน คือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาที่ต้องมาสอบเค้าโครงจะมีเฉพาะนักศึกษาวิทยานิพนธ์เท่านั้น ในส่วนของนักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่ต้องเข้ารับการสอบนะคะ ให้ติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงได้เลย สำรวจรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา download  กลุ่มที่ 1  2  3  4  5

** โปรดศึกษาข้อมูลในเอกสารประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ก่อนเข้ารับการสัมมนาเข้ม
 

แผนกิจกรรม

ประจำชุดวิชา

 

ภาค 1/2557 คลิกที่นี่ 


No.

รหัส

ชื่อชุดวิชา

1

60721

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

2

60723

เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร

3

60726

เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน

4

60731

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์

 


 

แหล่งเผยแพร่

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 • ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หมดเขตรับผลงานผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 http://annualconference.ku.ac.th โทร. 02-118-0145
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ecba.tsu.ac.th โทร. 074-317600 ต่อ 1817
 • เชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 26 ธ.ค. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/NGC.PSAKU หรือโทร. 084-545-9754 หรือ e-mail : national.graduate.conference@gmail.com
 • เชิญส่งผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและผลงานวิจัยในชั้นเรียน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา : ลักษณ์ รูปแบบ และการวิจัย"  กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 2 พ.ค. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-954-7300 ต่อ 633, 431, 632, 528
 • เชิญส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" ในวันที่ 24-25 ก.ค. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dpu.ac.th/dpuwuhanconference หรือ 02-954-7300 ต่อ 187, 152, 128, 446 
 • เชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acacconference.com/2014 
 • เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ร่วมส่งบทความภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียด 045-283-770-2 ต่อ 1225 หรือ 089-846-9151 
 
กำหนดการอบรม

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาค 2/2556 วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2556 download  

  
 

เตรียมตัวสอบ

  
 
อาจารย์

ที่ปรึกษา

 
  

 

 

แบบฟอร์ม
 • แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ download 
 • แบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ   download
 •  คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ download 
 •  แนะนำการศึกษาค้นคว้าอิสระ download 
 • แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อการสำเร็จการศึกษา click
   

  แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   

   

   

   

  วิทยานิพนธ์ 

  ลำดับที่

  ชื่อแบบฟอร์ม

  ชื่อย่อ

  download form

  1

  ขออนุมัติทำวิทยานิพนธ์

  บศ.001

  2

  แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

  บศ.002

   

  3

  การปรับโครงร่างวิทยานิพนธ์ (สำหรับอาจารย์)

  บศ.003

   

  4

  แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ปรับ)

  บศ.004

   

  5

  แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

  บศ.006

   

   

   

   

   

   

  การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ลำดับที่

  ชื่อแบบฟอร์ม

  ชื่อย่อ

  download form

  1

  แบบขออนุมัติทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 1

   

  2

  แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 2

   

  3

  แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 3

  4

  แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 4

  5

  แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 5

   

  6

  แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

  บศ.ข. 9

   

   

 •  

เศรษฐศาสตร์ขั้นกลาง : ฉบับสังเขป  สำหรับนักศึกษาปริญญาโทเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบประมวลสาระ  หน้าหนังสือ


 • ราคาประมาณ 170 บาท
  1. สั่งซื้อด้วยตนเองที่ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1
  2. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 147-1-03636-7
      ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วส่งชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และรายการสั่งซื้อ Fax มาพร้อมกับสำเนาใบโอนเงินที่หมายเลข 02-503-3622 (ไม่รับโอนทางตู้เอทีเอ็ม)
  3. ธนาณัติสั่งจ่าย มสธ. ณ ที่ทำการไปรษณีย์ มสธ.00901 พร้อมเขียนจดหมายจ่าหน้าซองถึง  
  ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120