บอกเล่าข่าวสาร

 
Link บทเรียน e-Learning

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการและกิจกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับปีการศึกษาในประชาคมอาเซียน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557>> ปฏิทินการศึกษา


แจ้งทราบคู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลของสาขาวิชาที่ต้องศึกษาประกอบการลงทะเบียนเรียน สาขาวิชาศิลปศาสตร์
      นักศึกษาวิชาเอกไทยคดีศึกษา 2 ปี ที่ต้องศึกษาชุดวิชาพื้นฐานทั่วไปเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติอีก 1-2 ชุดวิชา        
      นอกจากชุดวิชาไทยศึกษา หากประสงค์จะจบการศึกษาภายใน 2 ปีการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาพื้นฐานทั่วไปที่เพิ่มเติมนั้นในภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษาแรก
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
ดังนี้
        14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง        
      *14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           
        14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1                               
        14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1                          
        14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น               
        14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
        14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
        14318 หลักการแปล
      *14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
        14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
        14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
      *14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
        14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ


      ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาและแผนการศึกษาที่กำหนด เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่ต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการฝึกปฏิบัติออนไลน์ ชุดวิชาดังกล่าวไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาและไม่อนุญาตให้นักศึกษาเพิ่มชุดวิชา ลงทะเบียนล่าช้า และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเรือนจำลงทะเบียนเรียน แต่อนุญาตให้นักศึกษาพิการที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนเรียนได้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวข้างต้น

 • * ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  นักศึกษาจะได้รับซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาแทนคู่มือการศึกษา
  มีการทำกิจกรรมเก็บคะแนนร้อยละ 40
  ส่งทางเว็บไซต์ (http://moodle.stou.ac.th)
 • * ชุดวิชา 14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
  นักศึกษาจะได้รับซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาแทนคู่มือการศึกษา
  มีการทำกิจกรรมเก็บคะแนนร้อยละ 40
  ส่งทางเว็บไซต์ (http://moodle.stou.ac.th)

 • * ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 
  มีเอกสารการสอนและการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติบังคับร้อยละ 60
  ส่งทางเว็บไซต์ (http://moodle.stou.ac.th) 


14111 Self-Study Skills for English Language Learning
14212 English Grammar in Use
14215 Introduction to English Linguistics
14317 English Reading 2
14318 Principles of English Translation
14320 English Pronuciation
14421 English Writing 2
14422 Effective Presentations in English
14423 Professional Experience in English

Link ที่น่าสนใจ
14111 Self-Study Skills for English Language Learning
14111 Self-Study Skills for English Language Learning
การเขียนภาษาอังกฤษ
ชุดฝึกอบรมออนไลน์
ห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์ มสธ.
สำนักทะเบียนและวัดผล