กลับหน้าแรก มสธ.
School of Liberal Arts
| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา | โครงการ/งานวิจัย | กิตติเมธี | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | แหล่งวิทยาการ | ข้อมูลการเรียนประกันคุณภาพการศึกษา | การจัดการความรู้ | ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ | 
Administrator
 
   
 กระดานสนทนา มสธ.          
        
 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10172 และ 10173

 

 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ

และ ชุดวิชา 10173 การเขียนภาษาอังกฤษเป็นชุดวิชาเลือกเสรี

<<รายละเอียด>>

 
   
โครงการบริการสังคมฝึกอบรม “การใช้โปรแกรมเอ็กเซลในงานวิจัย”
         ประชาสัมพันธ์โครงการบริการสังคมฝึกอบรม “การใช้โปรแกรมเอ็กเซลในงานวิจัย”

 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดทำโครงการบริการสังคมฝึกอบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรมเอ็กเซลในงานวิจัย” ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ อาคารบริการ 1 ชั้น 4 ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับ ตามเอกสารแนบและส่งกลับภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 (รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านแรกเท่านั้น)

<<ตารางโครงการฯ>> <<แบบตอบรับ>>

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-504-8516-7

 

 
   
การเปลี่ยนแปลงชื่อชุดวิชา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
 • การเปลี่ยนแปลงชื่อชุดวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
 • แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ขอแจ้งให้นักศึกษาทราบว่า ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 16/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 และ15/2555 วันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อชุดวิชา ดังนี้
 • 14215 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   เป็น ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • 14320 สัทศาสตร์เบื้องต้น      เป็น การออกเสียงภาษาอังกฤษ
 • 14318 หลักการแปลภาษาอังกฤษ เป็น หลักการแปล
 
   
เอกสารโสตทัศน์สำหรับการสอนเสริม

  นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการสอนเสริมชุดวิชา 

 • 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 • 10121 อารยธรรมมนุษย์   
 • 10131 สังคมมนุษย์  
 • 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • 10151 ไทยศึกษา 
 • 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารโสตทัศน์ประจำชุดวิชา ได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th  ดังนี้

1) เลือกสำนัก/หน่วยงาน  2) เลือกสำนักบริการการศึกษา   3) เลือกศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค  4) เลือก download เอกสารโสตทัศน์

หรือที่ http://www.stou.ac.th/Offices/Oes/upload/sodtut.html

 
   
งานวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการใช้เว็บบล็อก [บทคัดย่อ] [abstract]
 • การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ [บทคัดย่อ] [abstract]
 • การพัฒนาตัวชี้วัดการรู้สารสนเทศของนักเรียนไทย [บทคัดย่อ] [abstract]
 • การรับรู้สีและความหมายของคำเรียกสีภาษาไทยของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทย [บทคัดย่อ] [abstract]
 • การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [บทคัดย่อ]
 • ความต้องการ ศักยภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [บทคัดย่อ]
 • Development of an online reading test [powerpoint]

 
   
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554
 
   

TOP
เว็บไซต์ภาษาและวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดทำเว็บไซต์ภาษาและวัฒนธรรมฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านภาษาและวัฒนธรรมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ฝึกทักษะภาษาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาเขมร  และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม  สนใจใช้บริการได้ที่    http://www.eclstou.com
 
   

TOP
 • ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ผู้สนใจวัดระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เข้าทดสอบแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ที่เว็บไซต์ e-Learning ของ มสธ.  โดยเข้าไปที่ http://www.stou.ac.th/eLearning/scourses/  ชุดบริการสังคม   แบบทดสอบวินิจฉัยฯ นี้ได้ออกแบบโดยจัดแบ่งระดับออกเป็น B1 B2 และ C1 ตามรายละเอียดกำหนดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ CEFR (Council of Europe Framework of References)
 
   

TOP
ระดับปริญญาตรี แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

ชุดวิชา

กิจกรรม 

 • นักศึกษาวิชาเอก แขนงวิชาภาษาอังกฤษ และลงทะเบียนเรียนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หากประสงค์จะพบอาจารย์ผู้สอน โปรดเข้ารับการสอนเสริมชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
   

TOP
ระดับปริญญาตรี แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

ชุดวิชา [13 ธันวาคม 2555]

 • 13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น ภาคพิเศษ 2555 [กิจกรรมประจำชุดวิชา] และ 1/2556 [กิจกรรมประจำชุดวิชา] 
 • 13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ ภาค 2/2555  [กิจกรรมประจำชุดวิชา]
 • 13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 1/2556 [e-Learning, chat][กิจกรรมประจำชุดวิชา]  
 • 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ภาค 2/2555   [กิจกรรมประจำชุดวิชา]
 • 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ ภาคพิเศษ 2555 [กิจกรรมประจำชุดวิชา] และ 1/2556 [กิจกรรมประจำชุดวิชา]   
 • 13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ภาค 2/2555 [กิจกรรมประจำชุดวิชา]
 • 13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ ภาค 2/2555 [กิจกรรมประจำชุดวิชา
 • 13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 2/2555 [กำหนดการอบรม] 
 • 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  [แบบประเมิน [1] [2] [3]] ภาค 2/2555 [กิจกรรมประจำชุดวิชา] และ 1/2556 [กิจกรรมประจำชุดวิชา
 • 13421 การจัดการงานสำนักงาน  [e-Learning, chat]
 • 22222 การอ่านภาษาอังกฤษ [e-Learning], [เตรียมสอบ] ภาค 2/2555 [กิจกรรมประจำชุดวิชา]  

กิจกรรม

 • การอบรมเข้มพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 [กำหนดการอบรม] [12 ตุลาคม 2555
 • กำหนดการสอนเสริมชุดวิชาอื่นๆ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 

การโอนย้ายหลักสูตร

 
   

TOP
ระดับปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา
 • 13721 [13701]  การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 [แผนกิจกรรม][กลุ่มสัมมนาเสริม][19 มิถุนายน 2556]  
 • 13722 [13702]  การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ [แผนกิจกรรมการศึกษา] ][6 พฤศจิกายน 2555]  
 • 13723 [13703]  การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2555 [แผนการศึกษา][19 มิถุนายน 2556]    
 • 13731 [13711]  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 2/2555 [แผนการศึกษา] [13 ธันวาคม 2555]
 • 13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ 2/2555 [..] 
 • 13788 [13798] วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 [ประกาศ] [ข้อมูลชวนอ่าน]
 • 13799 การอบรมเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์  

 
   

TOP
ระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรมการเรียนการสอน การรับสมัคร การเปิดสอน และคู่มือ
 • การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 [ตัวอย่างใบสมัคร],  [ข้อมูลจากสำนักบัณฑิตศึกษา], [หลักสูตร]
 • ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาเอก [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]
 • คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
 •  
     

  TOP
  Poll : ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
  นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนออนไลน์ (e-Learning) หรือไม่
  ได้
  ไม่ได้
   
   
  ติดต่อสอบถามข้อมูล

  สาขาวิชาศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ 0-2504-8511-4
  โทรสาร  0-2503-3564

  Email: laoffice@stou.ac.th
  จำนวนผู้เข้าชม 200116 คน

      ActiveUsers = 1
  footer

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.