ประกาศสำหรับนักศึกษาปริญญาโท [แยกตามรายวิชา]

 

กำหนดการสัมมนาเสริมปริญญาโท ทุกชุดวิชา คลิกอ่านที่นี่

ประกาศแยกตามรายวิชา (กรุณาคลิกเลือกรายวิชา)

ชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง

ชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

ชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง

ชุดวิชากฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

ชุดวิชากฎหมายระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

คำแนะนำในการสืบค้นข้อมูลกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงาน / สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ คลิกที่นี่ และอาจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Blog ของอาจารย์ชนินาฏค่ะ คลิกที่นี่

 

1. ชุดวิชากฎหมายปกครองชั้นสูง

แผนกิจกรรมการศึกษา

แนวการศึกษา หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 6 หน่วยที่ 7 หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 9 หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 12 หน่วยที่ 15

รายการหนังสือที่อยู่ในแผนกิจกรรม นักศึกษาสมควรต้องอ่าน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานส่งในวันสัมมนาเสริมของชุดวิชา้ ซึ่งทางสาขาวิชานิติศาสตร์ จะดำเนินการจัดส่งให้นักศึกษาเฉพาะรายชื่อหนังสือต่อไปนี้ นอกจากนี้ให้นักศึกษา ใช้ดุลพินิจเลือกค้นคว้าเอง

1.  ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒศาสนต์  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  จิรัชการพิมพ์ 
2.  วรเจตน์ ภาคีรัตน์  หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฯ  สำนักพิมพ์วิญญูชน 
3.  ชาญชัย แสวงศักดิ์  คำอธิบายกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  สำนักพิมพ์วิญญูชน
4.  กมลชัย รัตนสกาววงศ์  กฎหมายปกครอง  สำนักพิมพ์วิญญูชน

 

กลับไปด้านบน

 

2. ชุดวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

แผนกิจกรรมการศึกษา

แนวการศึกษา หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 7 หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 11 หน่วยที่ 12 หน่วยที่ 13 หน่วยที่ 15

รายการหนังสือที่อยู่ในแผนกิจกรรม นักศึกษาสมควรต้องอ่าน เพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานส่งในวันสัมมนาเสริมของชุดวิชา้ ซึ่งทางสาขาวิชานิติศาสตร์ จะดำเนินการจัดส่งให้นักศึกษาเฉพาะรายชื่อหนังสือต่อไปนี้ นอกจากนี้ให้นักศึกษา ใช้ดุลพินิจเลือกค้นคว้าเอง

1.  ชาญชัย แสวงศักดิ์  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ  สำนักพิมพ์วิญญูชน
2.  บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  สำนักพิมพ์วิญญูชน

 

3. ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน

สำหรับนักศึกษาที่ลงวิชากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศฯ

- ขอให้ยกเลิกกิจกรรม (case study) เดิมทั้งหมด แล้วใช้กิจกรรมใหม่นี้แทน คลิกที่นี่

- กิจกรรมมี 3 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกทำเพียง 1 ข้อ ส่วนอีก 2 ข้อให้ศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อใช้ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ด้วย

ขอให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาบทเรียน E-Learning ซึ่งขณะนี้ได้อาจารย์ได้ upload สื่อการศึกษาไว้ครบถ้วนแล้ว ประกอบด้วยประมวลสาระ 15 หน่วย การบรรยายปฐมนิเทศก์ชุดวิชา  และการบรรยายสรุปย่อทั้ง 15 หน่วย รวมทั้งกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเตรียมเสนอรายงานในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 ตามกำหนดการ คลิกเพื่อ login เข้าสู่บทเรียน E-Learning [อ่านขั้นตอนการเข้าใช้]

แผนกิจกรรมการศึกษา

กลับไปด้านบน

 

4. ชุดวิชากฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง :

แผนกิจกรรมการศึกษา    

สืบค้นกฎหมายแรงงานของต่างประเทศ คลิกที่นี่

 

5. ชุดวิชากฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

แผนกิจกรรมการศึกษา

กำหนดการส่งรายงาน :

 

กลับไปด้านบน

 

6. ชุดวิชากฎหมายระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

แผนกิจกรรมการศึกษา

กำหนดการส่งรายงาน :

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช