กลับหน้าแรก มสธ.
School of Management Science
| ข้อมูลสาขาวิชา | หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา |ผลงาน/โครงการ | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | แหล่งวิทยาการข่าวและข้อมูลการเรียนการจัดการความรู้ | 
Administrator
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
(ชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริง,
ปฐมนิเทศชุดวิชา)

ระดับปริญญาโท

นักศึกษา MPA ที่ลงทะเบียนในชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (วพ.1) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ภาคการศึกษา 1/2554 ให้ติดต่อทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาได้ด้วยตนเอง พร้อมเสนอหัวข้อและรายละเอียดของการศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ด่วน..ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 ที่ใช้แทนชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 ที่ใช้แทนชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

ที่

ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

ภาคที่เริ่มใช้แทน

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง)

 

 

1.1

31404 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง

31409 เทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

1/2554

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)

 

 

2.1

30202 หลักการบัญชี

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ

          การจัดการ

1/2553

2.2

32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

32325 ระบบสารสนเทศและการจัดการ

           ความรู้

1/2554

2.3

32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

          เพื่อสร้างสมรรถนะ

1/2554

2.4

32407 การจัดการธุรกิจต่างประเทศ

32450 การจัดการธุรกิจและการตลาด

           ระหว่างประเทศ

2/2555

2.5

32410 การบริหารค่าตอบแทน

32452 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหาร

          ค่าตอบแทน

1/2555

2.6

32415 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ          

2/2554

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

 

 

3.1

32203 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการ

          จัดการสำหรับนักการเงิน

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี

           ขั้นสูงสำหรับนักการเงิน

2/2553

3.2

32416 การวางแผน การควบคุม และการวิจัย

          ทางการเงิน

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ

           การควบคุมทางการเงิน

2/2553

3.3

32419 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ          

1/2553

3.4

32418 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการ

          ธนาคาร

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

2/2554

3.5

32306 การลงทุน

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

          หลักทรัพย์

1/2554

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

 

 

4.1

32317 พฤติกรรมผู้บริโภค

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค           

2/2553

4.2

32411 ปัญหาและการวิจัยตลาด

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการ

           ตลาด

2/2554

4.3

32433 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและ

          การกระจายสินค้า

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและ

           ห่วงโซ่อุปทาน

1/2554

 

ที่

                ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

ภาคที่เริ่มใช้แทน

4.4

32434 การส่งเสริมการตลาด

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

1/2554

4.5

32436 การตลาดระหว่างประเทศ

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการ

           ตลาดโลก

1/2554

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

 

 

5.1

30202 หลักการบัญชี

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ

           การจัดการ

1/2553

5.2

32360 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

          ท่องเที่ยว

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

          และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1/2553

5.3

32464 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

           ไทยอย่างยั่งยืน

2/2553

5.4

32362 กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรม

          ท่องเที่ยว

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการ

           ท่องเที่ยวและการโรงแรม

2/2553

5.5

32363 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการ

         ท่องเที่ยว

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

           ท่องเที่ยวและการโรงแรม

1/2553

5.6

32467 การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ

32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

          นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็น

           รางวัล

1/2554

5.7

32469 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการ

          ท่องเที่ยว

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

           การท่องเที่ยวและการโรงแรม        

2/2554

6

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)

 

 

6.1

32424 ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนา

          การบัญชีบริหาร

2/2554

7

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

 

7.1

33433 การพัฒนาองค์การ

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

1/2553

7.2

33431 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการ

           บริหารการพัฒนา

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ

2/2553

7.3

33430 การบริหารรัฐวิสาหกิจ

33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ

2/2553

7.4

32410 การบริหารค่าตอบแทน

33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์

          เกื้อกูล

1/2553

 


 

ที่

                ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

ชุดวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

ภาคที่เริ่มใช้แทน

8

ทุกหลักสูตร

 

 

8.1

30202 หลักการบัญชี

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ

          การจัดการ

1/2553

8.2

32202 การจัดการการตลาดและการผลิต

30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงาน

          และหลักการตลาด

1/2553

8.3

32309 องค์การและการจัดการงานบุคคล

30211 องค์การและการจัดการและการ

          จัดการทรัพยากรมนุษย์

1/2553

 
   
ขอความร่วมมือ นศ.หรือศิษย์เก่าสาขาวิชา วจ.ที่ได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณจากสังคม แจ้งข้อมูลยังสาขา.วจ.เพื่อขอรับรางวัล

เรียน นศ.และศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการจัดการทุกท่าน

    เนื่องด้วยทางสาขาวิชา วจ.ได้ดำเนินงานสำรวจและเก็บข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการเพื่อคัดเลือก นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลยกย่องหรือเกียรติบัตรจากสังคมในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ รวมถึงผู้มีผลการเรียนดีเด่น ซึ่งทางสาขาวิชา วจ.มีความยินดีที่จะมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

    ดังนั้นหากนักศึกษาท่านใดมีคุณสมบัติดังกล่าวความกรุณาช่วยแจ้งข้อมูลไปยังสาขาวิชา ที่ 02-5048181-6 หรือ 085-044-1464 e-mail thammapibal@hotmail.com

 
   
เชิญคณาจารย์ ส่งบทความวิชาการ/วิจัย

เชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งบทความวิชาการ/วิจัย ลงวารสารการจัดการสมัยใหม่ สนใจและสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stou.ac.th/Schools/sms/upload/โฆษณาวารสาร.doc หรือติดต่อ ผศ.ดร.สุรีย์  02-5048181-6

 
   
download เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา 32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการการเงิน
นักศึกษาปริญญาโท สามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายชุดวิชา 32704 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการการเงิน ได้ที่นี่
  http://www.stou.ac.th/Schools/Sms/upload/หน่วยที่%208%20ชุด%2032704.ppt
   
ติดต่อสอบถามข้อมูล

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 8181 ถึง 6
โทรสาร  0 2503 3612

Email: msoffice@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 122758 คน

    ActiveUsers = 1
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.