ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 16 พฤษภาคม 2559
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 17 พฤษภาคม 2561
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 28 พฤษภาคม 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หน่วยเน้นภาค 1 ปี 2560
..อ่านต่อ 8 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมพิเศษช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
..อ่านต่อ 2 พฤษภาคม 2561
รายชื่อนักศึกษาค้นคว้าอิสระภาค 2 ปี 2560 มีที่ปรึกษา
..อ่านต่อ 9 เมษายน 2561
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
..อ่านต่อ 4 เมษายน 2561
องค์กรนิติบัญญัติ
..อ่านต่อ 4 เมษายน 2561
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
..อ่านต่อ 4 เมษายน 2561
ที่มาและพัฒนาการ การคุ้มครองผู้บริโภค ในต่างประเทศ
..อ่านต่อ 4 เมษายน 2561
การคุ้มครองผู้บริโภค
..อ่านต่อ 4 เมษายน 2561
กรณีศึกษาเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภค
..อ่านต่อ 4 เมษายน 2561
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์เชิงกฎหมาย ปัญหาและทางออก
..อ่านต่อ 4 เมษายน 2561
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สัมมนาเข้ม วันที่ 10-11 เมษายน 2561
..อ่านต่อ 3 เมษายน 2561
ใบสั่งซื้อวารสารสาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2561
เลื่อนการสัมมนาเสริมชุดวิชา 40701 กฎหมายแพ่งฯ
..อ่านต่อ 23 มีนาคม 2561
ด่วน นักศึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระภาค 2 ปี 2560
..อ่านต่อ 21 มีนาคม 2561
ด่วนแจ้งกำหนดการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2561
แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 2 ปี 2560
..อ่านต่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 5 ธันวาคม 2560
รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560
..อ่านต่อ 3 ธันวาคม 2560
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานประสานจัดทำวารสารวิชาการทางกฎหมาย ฉบับแก้ไข
..อ่านต่อ 1 ธันวาคม 2560
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานงานประสานการจัดกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 21 พฤศจิกายน 2560
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานประสานจัดทำวารสารวิชาการทางกฎหมาย
..อ่านต่อ 13 พฤศจิกายน 2560
เลื่อนสัมมนาเสริมชุดวิชา 41709
..อ่านต่อ 7 ตุลาคม 2560
ด่วน! นักศึกษาปริญญาโท
..อ่านต่อ 6 ตุลาคม 2560
คำถามที่พบบ่อย

..อ่านต่อ 10 กันยายน 2560
การขอใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
..อ่านต่อ 7 กรกฎาคม 2560
ตารางสัมมนาเสริมภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560
..อ่านต่อ 6 กรกฎาคม 2560
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษา
..อ่านต่อ 29 มิถุนายน 2560
ป.ตรี
..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2555

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin