งานเลขานุการกิจ
 
ข้าราชการ


 

นางสาวณัฏฐวี  มงคลบริรักษ์  
ตำแหน่ง  หัวหน้างานเลขานุการกิจ
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
 

 

นางนงนุช  จันทร์ควง      
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

 

นางทิพรัตน์  วงษ์พรหม  จิตรีถิน  
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
 

 

นางทิพวรรณ  ประเสริฐทรัพย์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

นายสมพงษ์  อุ่นประเสริฐสุข
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

นางทิพย์วรรณ  สมสมัย
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวสุจิตรา  พุ่มไสว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งาน คบช.)

 

นางสมศรี  ชมดี           
ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่

 

นายสมชาย  รอดขำ
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์


ผู้เข้าชม 3463 คน UPDATE วันที่ 9/17/2018 3:43:10 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin