ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 16 พฤษภาคม 2559
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบ Download แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 27 กรกฎาคม 2560
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 28 พฤษภาคม 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นักศึกษา ป.โท โปรดอ่าน
..อ่านต่อ 27 กรกฎาคม 2560
แผนกิจกรมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
..อ่านต่อ 25 กรกฎาคม 2560
การจัดสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1-2-3-4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
..อ่านต่อ 24 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิความเสมอภาคในการสมรสที่ถูกเลือกปฏิบัติ” และการรายงานผลการวิจัย เรื่อง สิทธิความเสมอภาคในการสมรสฯ”
..อ่านต่อ 18 กรกฎาคม 2560
เปลี่ยนกำหนดการสัมมนาเสริมชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรมฯ
..อ่านต่อ 17 กรกฎาคม 2560
ย้ายจุดประชาสัมพันธ์ข่าวสารนักศึกษา ป.โท
..อ่านต่อ 17 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลดชุดวิชา 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
..อ่านต่อ 13 กรกฎาคม 2560
การขอใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
..อ่านต่อ 7 กรกฎาคม 2560
ตารางสัมมนาเสริมภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2560
..อ่านต่อ 6 กรกฎาคม 2560
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษา
..อ่านต่อ 29 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2 ปี 59 เพิ่มเติม
..อ่านต่อ 20 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษากิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ภาค 2 ปี 2559
..อ่านต่อ 24 พฤษภาคม 2560
หน่วยเน้น (สำหรับปริญญาตรี)
..อ่านต่อ 9 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินภาค 2 ปี 59
..อ่านต่อ 3 พฤษภาคม 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมสัมมนาเข้ม IS/วพ. ภาคการศึกษาที่ 2/2559
..อ่านต่อ 24 เมษายน 2560
ใบสมัครนักศึกษาใหม่ (เฉพาะผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)
..อ่านต่อ 21 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระภาคการศึกษา 2/2559
..อ่านต่อ 18 เมษายน 2560
แผนกิจกรรมการศึกษาภาค 2 ปี 2559
..อ่านต่อ 22 มีนาคม 2560
รายชื่อสัมมนาเสริมปริญญาโท ภาค 2 ปี 2559
..อ่านต่อ 15 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
..อ่านต่อ 10 มีนาคม 2560
ประกาศการศึกษาค้นคว้าอิสระภาคการศึกษา 2/2559
..อ่านต่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ด่วนที่สุด
..อ่านต่อ 31 มกราคม 2560
ตารางสัมมนาเสริม ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 59
..อ่านต่อ 24 มกราคม 2560
คณะกรรมการตุลาการรับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มสธ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
..อ่านต่อ 14 สิงหาคม 2559
อัพเดท แบบฟอร์มสั่งซื้อ ตำรา วารสาร สาขาวิชานิติศาสตร์ (17 กพ. 59)
แบบฟอร์มสั่งซื้อ ตำรา วารสาร สาขาวิชานิติศาสตร์..อ่านต่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559
อัพเดท แบบฟอร์มสั่งซื้อ ตำรา วารสาร สาขาวิชานิติศาสตร์
..อ่านต่อ 9 ธันวาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
..อ่านต่อ 4 ธันวาคม 2558
ใบสมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
ใบสมัครสมาชิกหนังสือวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช..อ่านต่อ 4 ธันวาคม 2558
ด่วน!
สาขาวิชานิติศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยขณะนี้ใกล้หมดเขตการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หากผู้ใดสนใจกรุณายื่นใบสมัครด่วน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558..อ่านต่อ 26 ตุลาคม 2558
สาขาวิชานิติศาสตร์จัดอบรมเข้มพิเศษ ชุดวิชา กฎหมายระหว่างประเทศ (๔๑๔๕๑)
สาขาวิชานิติศาสตร์จัดอบรมเข้มพิเศษแก่นักศึกษาจำนวน 80 คน เพื่อช่วยให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น..อ่านต่อ 1 ตุลาคม 2558
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2558
..อ่านต่อ 24 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรมวันรพี
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันรพี ประจำปี 2558..อ่านต่อ 31 สิงหาคม 2558
ประชุมหารือกับคณบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ
..อ่านต่อ 28 สิงหาคม 2558
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและ สื่อการสอนทันเวลา” (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558)
(เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2558..อ่านต่อ 29 มิถุนายน 2558
ป.ตรี
..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2555

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin