อาคารวิชาการ 3

ความเป็นมาของสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีประกาศจัดตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2525  (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 97 ตอนที่ 40 วันที่ 12 มีนาคม 2523) โดยในปีการศึกษา 2525 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ต่อมาเมื่อมีความต้องการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนุปริญญามากขึ้น จึงได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2526 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจต่อเนื่อง 2 ปี ในปีการศึกษา 2531 และปริญญาตรี 4 ปี แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2536

นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2537 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ทำการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรี 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี โดยปรับให้เหลือเพียงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 4 ปีเท่านั้น เพื่อสะดวกในด้านบริหารจัดการ และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 และได้ใช้หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 4 ปี ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 และต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 โดยมีกำหนดเปิดสอนในภาคการศึกาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ส่วนหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และต่อเนื่อง 3 ปี ได้ทำการปรับปรุง เป็นหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเดียว ซึ่งมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552

การพัฒนาประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้ความต้องการกำลังคนในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทครั้งแรก 1 หลักสูตร คือ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2542

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ในปี 2551 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งมีกำหนดการเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงสนองความต้องการส่วนบุคคลให้แก่สังคมต่อไป ผู้เข้าชม 1041 คน UPDATE วันที่ 2/9/2016 7:19:11 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin