ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 19 มิถุนายน 2561
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 14 มิถุนายน 2561
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561)
..อ่านต่อ 16 พฤษภาคม 2561
นักศึกษาที่เข้ารับสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ภาค 2/2560 ต้องทำกิจกรรมสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 ส่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ในห้องเรียนที่มีการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน
..อ่านต่อ 19 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร บรรยายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย เรื่อง “การใช้โปรแกรมทางเศรษฐมิติ (GRETL) เพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.
..อ่านต่อ 18 มิถุนายน 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้มชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2561 สักการะ ร.7 และที่ห้องประชุม 3025 - 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 มสธ.
..อ่านต่อ 18 มิถุนายน 2561
คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
..อ่านต่อ 31 พฤษภาคม 2561
คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..อ่านต่อ 31 พฤษภาคม 2561
รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 มสธ.
..อ่านต่อ 31 พฤษภาคม 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ต้อนรับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศิษย์เก่าดีเด่นมาเป็นวิทยากรในการผลิตรายการวีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร EBPC สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.
..อ่านต่อ 16 พฤษภาคม 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2561 ของ มสธ. วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักพิมพ์ มสธ.
..อ่านต่อ 15 พฤษภาคม 2561
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin