ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 8 ตุลาคม 2561
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 12 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเข้มชุดวิชา 60499 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3026 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 มสธ.
..อ่านต่อ 12 ธันวาคม 2561
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า และคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ ที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ ในการประชุมสภาวิชาการ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 อาคารบริหาร ชั้น 4 มสธ.
..อ่านต่อ 12 ธันวาคม 2561
คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องถวายสักการะ อาคารบริหาร ชั้น 1 มสธ.
..อ่านต่อ 12 ธันวาคม 2561
คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ ที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.
..อ่านต่อ 30 พฤศจิกายน 2561
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 2 และ ห้อง 3004 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มสธ.
..อ่านต่อ 30 พฤศจิกายน 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์จาก Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4 มสธ.
..อ่านต่อ 12 พฤศจิกายน 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..อ่านต่อ 12 พฤศจิกายน 2561
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin