ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ตรวจสอบ Download ชุดวิชา ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสนามสอบ ข่าวต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 17 สิงหาคม 2561
ระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
..อ่านต่อ 21 กันยายน 2561
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561)
..อ่านต่อ 11 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับ ทพ.ประโยชน์ เพ็ญสุต และนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ที่เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า มสธ. ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระพระเกียรติฯ มสธ.
..อ่านต่อ 21 กันยายน 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการสังคม โครงการกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา : เศรษฐศาสตร์ฉลาดรู้สู่เยาวชนไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มสธ.
..อ่านต่อ 20 กันยายน 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดงานการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและจัดงานเลี้ยงสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เนื่องในโอกาส 36 ปี ของการก่อตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มสธ.
..อ่านต่อ 14 กันยายน 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัล : ผลกระทบ ความท้าทาย และการปรับตัว เนื่องในโอกาส ครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 มสธ.
..อ่านต่อ 13 กันยายน 2561
รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามาสุข รับมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 40 ปี วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มสธ.
..อ่านต่อ 11 กันยายน 2561
สาขาวิชาร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เข้ารับมอบโล่สามศรในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 40 ปี วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ มสธ
..อ่านต่อ 11 กันยายน 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มสธ.
..อ่านต่อ 11 กันยายน 2561
12345678910...


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin