แนวคิดและความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
(Behavioral Economics)การวิเคราะห์ในเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเกิดจากการตั้งข้อสังเกตุที่ว่า มนุษย์ไม่ได้มีความเป็นของเหตุของผลมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และอื่น ๆ ตามแนวคิดของ นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก


Dan Ariely

Dan Ariely ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้ศาสตร์เป็น ที่รู้จักในวงกว้างได้ให้ความเห็นว่าประเด็นการศึกษาที่นักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมให้ความสนใจนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก เพียงแต่ในการวิเคราะห์ที่ไม่ได้ตั้งสมมติฐานว่ามนุษย์มีความเป็นเหตุและผลในการตัดสินใจ อีกทั้ง นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมีมุมมองพฤติกรรมของคน ในด้านบวกมากกว่านักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม เพราะนักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมมองว่า การตัดสินใจของมนุษย์ มีขีดจำกัดหลาย ๆ อย่าง มีความสับสน มีความไม่เป็นเหตุเป็นผล (irrationality) ทำให้การตัดสินใจหลาย ๆ อย่างในชีวิตอาจจะผิดพลาด และถ้าเริ่มจากจุดที่ยอมรับว่ามีขีดจำกัดต่าง ๆ ก็จะนำไปสู่การหาแนวทางที่จะปรับปรุงให้การตัดสินใจมีเหตุและผลมากขึ้น

<< Previous Next >>