ที่มาพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นการนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐศาสตร์ ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยยืดหลักทางสายกลางและเป็นไปตามกฎธรรมชาติ เพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์


E F Schumacher

พุทธเศรษฐศาสตร์เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นเมื่อ พ.ศ 2516 นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน อี เอฟ ชูมาเกอร์ (E F Schumacher,1911-1977) พิมพ์หนังสือชื่อ Small Is Beautiful:A study of Economics as if people mattered เป็นครั้งแรก ซึ่งบทหนึ่งกล่าวถึงBuddhist Economics เป็นการนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ และในปี พ ศ 2524 ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดยสมบูรณ์ ศุภศิลป์ ในชื่อ จิ๋วแต่แจ๋ว:เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ และในปี พ ศ 2549 กษิร ชีพเป็นสุข ได้แปลอีกครั้ง ชื่อ เล็กนั้นงาม:การศึกษาเศรษฐศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับผู้คน

จากการตีพิมพ์หนังสือและบทความต่างๆเกี่ยวกับพุทธเศรษฐศาสตร์ ถือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หันมาสนใจพุทธเศรษฐศาสตร์มากขึ้น ประกอบกับเกิดวิกฤตการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึ้นซึ่งแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ จึงหันมาหาแนวคิดทางเลือกใหม่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้ความสำคัญกับคุณค่าของมนุษย์มากขึ้น

<< Previous Next >>